Splošne razvojne naloge

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 splošne (in druge) razvojne naloge na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, opravlja RRA vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT.

Svet Pomurske razvojne regije in Razvojni svet Pomurske regije sta za opravljanje splošnih razvojnih nalog (SRN) v Pomurski regiji v programskem obdobju 2021-2027 izbrala pogodbeno partnerstvo obstoječih pomurskih območnih razvojnih agencij /institucij za zagotavljanje izvajanja SRN v Pomurski regiji.

Partnerske institucije v tesnem medsebojnem sodelovanju in pod koordinacijo nosilne institucije koordinirajo naslednja področja na regionalni ravni:

Razvojna agencija Sinergija deluje kot aktiven člen regijske mrežne strukture obstoječih območnih razvojni agencij za zagotavljanje izvajanja SRN v Pomurski regiji, in sicer kot sodelujoča razvojna institucija RRA za Pomurje, odgovorna za področje privlačne regije.

Splošne razvojne naloge (SRN), ki se opravljajo v javnem interesu na regionalni ravni so:

  • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
  • priprava dogovorov za razvoj regije,
  • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
  • sodelovanje in podpora pri delovanju razvojnega sveta regije, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
  • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
  • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
  • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja.

Na podlagi Pogodbe o sodelovanju pri izvajanju SRN, ki so jo sklenile imenovane razvojne institucije, posamezna občina Pomurske regije izda eni izmed teh institucij soglasje za opravljanja SRN v skladu z 18. členom ZSRR-2 za območje dotične občine, ter sklene z njo pogodbo o sofinanciranju SRN.

Razvojna agencija Sinergija ima od začetka leta 2016 pisna soglasja za opravljanje SRN vseh enajst občin območnega razvojnega partnerstva ORP Sinergija, to je občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, od začetka leta 2017 pa še za občine Odranci, Črenšovci in Turnišče.

Spodbujanje regionalnega razvoja  (povezava na gov.si)