Regionalni razvoj

Vizijo regionalnega razvoja skladno z ZSRR-2 predstavljajo dinamične in ustvarjalne regije z lastno identiteto in učinkovito upravljane ter sposobne zaznavati in izkoriščati globalne razvojne priložnosti. Razvoj regij temelji na ekonomski učinkovitosti, socialni pravičnosti in okoljski odgovornosti.

Splošni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala (človeški, socialni in kulturni kapital) v razvojnih regijah, v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov, odprava strukturnih težav problemskih območij in zmanjševanje njihovega razvojnega zaostanka ter uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov regij z mednarodnim teritorialnim sodelovanjem.

Pri zasledovanju ciljev regionalnega razvoja se upoštevajo načela regionalne politike.

Regionalna politika je opredeljena kot strukturna politika, ki se izvaja kot koordinacija razvojnih pobud in vključuje:

 

  • endogeno regionalno politiko, kot skupek razvojnih aktivnosti, usmerjenih v zasledovanje teritorialnih razvojnih ciljev, ki se izvajajo kot povezovanje razvojnih pobud po načelu »od spodaj navzgor«. Uresničuje se z izvajanjem ukrepov, ki so usmerjeni v zasledovanje območnih razvojnih ciljev, mreženje, povezovanje lokalnih pobud, graditev zaupanja med razvojnimi partnerji ipd.
  • horizontalno regionalno politiko kot teritorialno (»place based«) koordinacijo sektorskih razvojnih politik, ki pomembno vplivajo na regionalni razvoj. S teritorialno koordinacijo sektorskih politik na ravni razvojnih regij, se želi doseči njihove sinergije in s tem večjo učinkovitost kot tudi komplementarnost z razvojnimi odločitvami na nižjih teritorialnih ravneh.

RRP 2014 – 2020

RRP 2021 – 2027

RAZVOJNI SVET POMURSKE REGIJE

SVET REGIJE

REGIJSKA RAZVOJNA MREŽA