Razvojni svet regije

Razvojni svet Pomurske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Naloge razvojnega sveta so vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), sprejem RRP, sklepanje dogovorov za razvoj regij, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, spremljanje izvajanja RRP in dogovorov za razvoj regij, na področju regionalnega razvoja sodelovanje z regijami drugih držav in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine.

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 ima 5 odborov:

  • Odbor za pametno regijo
  • Odbor za zeleno regijo
  • Odbor za povezano regijo
  • Odbor za socialno regijo
  • Odbor za privlačno regijo

Člani sveta so tudi člani posameznega odbora (9 članov). Odbore vodi RRA. Seznam članov odborov, najdete tukaj.

Sestavo Razvojnega sveta Pomurske regije 2021 – 2027 lahko najdete tukaj

POSLOVNIK Razvojnega sveta Pomurske regije.