RRP 2014-2020

Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 (RRP Pomurje 2014-2020) je temeljni strateški in programski dokument regije, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Vsebinsko in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi politikami in v celoti sledi ciljem EU 2020 za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Uresničuje se z dogovorom o razvoju regije, ki ga podpišeta predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije in minister, pristojen za regionalni razvoj, sklenjenim za štiriletno obdobje.

Zakonske podlage:

Razvojni svet Pomurske regije je Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020 sprejel na svoji 9. seji dne 20.5.2015.

Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020 je predstavljen v nadaljevanju v naslednjih dokumentih:

Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020
Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020 (Povzetek)
Priloga 1: Seznam projektnih predlogov
Priloga 2: Kartografske podlage:
Priloga 2.1: Omrežje naselij
Priloga 2.2: Razvojni potenciali
Priloga 2.3: Urbani razvoj
Priloga 2.4: Promet in energetika

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja _ ZSRR-2

DOKUMENTI:

Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020

Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020 (Povzetek)

Priloga 1: Seznam projektnih predlogov

Priloga 2.1: Omrežje naselij

Priloga 2.2: Razvojni potenciali

Priloga 2.3: Urbani razvoj

Priloga 2.4: Promet in energetika

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja _ ZSRR-2