RRP 2021-2027

Načrtovanje regionalnega razvoja – Programsko obdobje 2021 – 2027

Prednostna naloga Razvojnega centra Murska Sobota skupaj z ostalimi partnerji je načrtovanje regionalnega razvoja, ki mora biti rezultat sodelovanja med nacionalno in regijsko ter lokalno ravnijo, na tej pa še posebej različnih regijskih deležnikov in civilne družbe. Samo tako so lahko zapisani načrti tudi dejanski odraz stanja, sposobnosti in želja regije, ki so ji namenjeni.

Temeljni strateški in programski dokument, ki opredeljuje glavne smernice in prednostne naloge razvoja regije, je regionalni razvojni program. V njegovo načrtovanje je vključen širok spekter regijskih deležnikov, od regijskih teles in najpomembnejših regijskih ustanov do civilne družbe, strokovne javnosti in zainteresiranih posameznikov – vse z namenom doseganja širšega družbenega dogovora o smeri nadaljnjega razvoja regije.

Priprava Regionalnega razvojnega programa 2021–2027 se je začela s sprejemom sklepa Razvojnega sveta Pomurske regije o pripravi RRP in programa priprave RRP konec meseca avgusta in z izvedbo Regijske razvojne konference 5. oktobra 2018 na Gradu na Goričkem ter nadaljevala s premišljevalnicami, delovnimi sestanki in srečanji z regijskimi deležniki, strokovnjaki in ostalimi zainteresiranimi v skupnem oblikovanju strategije razvoja regije v prihodnje.

Končni dokument – Regionalni razvoj program Pomurske regije za obdobje 2021-2027 – je bil pripravljen in potrjen na regijskih organih v mesecu juniju 2022.

Iz sprejetega razvojnega dokumenta izhaja vizija razvoja regijeZdravo. Pomurje. 2030.

Razvojna specializacija regije se bo uresničevala v trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitvah na področjih povezanih z zdravjem – od zdravega okolja in zagotavljanja privlačnosti regije za priseljevanje ustvarjalnih in inovativnih mladih ter turistični obisk do pridelave in predelave zdrave hrane ter omogočanja pogojev in spodbujanja storitev za zdravo staranje.

Strateški razvojni cilji Pomurja za obdobje 2021-2027 so:

  • Zdravo naravno, družbeno in gospodarsko okolje
  • Zdrava hrana in vitalno podeželje
  • Zdravo staranje in povezana družba

Razvojne prioritete Pomurja za obdobje 2021–2027 so usklajene s temeljnimi strateškimi usmeritvami in endogenimi potenciali pomurske regije in se odražajo kot celostni sklopi identificiranih ukrepov na področjih:

  • Pametna regija
  • Zelena regija
  • Povezana regija
  • Socialna regija
  • Privlačna regija

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM POMURJE 2021 – 2027 (sprejet na 3. redni seji RSR dne 13.6.2022 in potrjen na 95. redni seji SR dne 16.6.2022)

Program priprave Regionalnega razvojnega programa 2021 – 2027 

Sklep Razvojnega sveta Pomurske regije