Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije oz. SR) sestavljajo županje/župani vseh 27 občin v Pomurju in predsednik sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi oz. drugi namestnik.

V letu 2023/2024 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 99. redni seji SR dne 13. 7. 2023):

  • predsednik: Franc Horvat, župan Občine Tišina
  • prvi namestnik: Andrej Vrzel, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
  • drugi namestnik: Barbara Ferenčak, županja Občine Odranci

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

Sestavo Sveta Pomurske razvojne regije najdete tukaj