Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije oz. SR) sestavljajo županje/župani vseh 27 občin v Pomurju in predsednik sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi oz. drugi namestnik.

V letu 2022/2023 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 95. redni seji SR dne 16. 6. 2022):

  • predsednik: Jožef Škalič, župan Občine Kuzma
  • prvi namestnik: Franc Horvat, župan Občine Tišina
  • drugi namestnik: Anton Slana, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici – OPOMBA: na podlagi izzida lokalnih volitev v nov 22 je župan občine postal Andrej Vrzel.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

Sestavo Sveta Pomurske razvojne regije najdete tukaj