EMBRACER

EMBRACER

EMBRACER je regijsko usmerjen projekt, pri katerem se je sedem evropskih regij zavezalo, da bodo povezale javni prevoz z neformalnimi načini potovanja (kolesarjenje, naročanje prevoza, souporaba avtomobila/kolesa/skiroja, prevoz na zahtevo, avtonomni prevozi) za izboljšanje povezanosti z mestnimi območji in doseganje brezhibne, na podnebne spremembe odporne regionalne in lokalne intermodalne mobilnosti.

Cilji projekta EMBRACER: Evropske regije potrebujejo radikalen prehod na nemoteno intermodalno mobilnost, da bi motivirali ljudi, da izberejo trajnostne oblike potovanja. Poleg tega se kraji na obrobnih in podeželskih območjih soočajo z različnimi izzivi povezanimi z mobilnostjo. Omejitve v digitalni povezljivosti, prometni infrastrukturi in storitvah lahko imajo pomembne družbene in gospodarske posledice za skupnosti, predvsem v smislu zmanjšanja možnosti potovanja ter s tem ovirajo dostop do zaposlitvenih in izobraževalnih priložnosti ter drugih družbenih dejavnostih.

K izmenjavi znanja in izkušenj med regijami, ki bo potekala v okviru projekta EMBRACER, bo pripomogla struktura sodelovanja, ki spodbuja sodelovanje različnih deležniških skupin, ki bodo prispevale k identifikaciji inovativnih multimodalnih mobilnostnih rešitev (povezanih z načrtovanjem, politikami, digitalnimi tehnologijami). Izmenjava znanja bo dodatno obogatena s pomočjo pilotnega testiranja avtonomnega prevoza, ki bo omogočil povezavo z javnim prevozom in izboljšal potovanje na oddaljenih območjih.

Glavni izzivi projekta EMBRACER

Projekt si prizadeva izboljšati politične instrumente ter do leta 2026 izvesti nove projekte, izboljšati upravljanje ali izvesti strukturne spremembe na naslednjih instrumentih:

– Celostna strategija teritorialnega razvoja regije Coimbra 2021–2027

– Strateški teritorialni načrt metropolitanskega mesta Cagliari

– Bukarešta-Ilfov Regionalni operativni program 2021-2027

– Celostna prometna strategija Občine Ljutomer

– Leipzig – mesto za inteligentno mobilnost

– Celostna prometna strategija za mesto Vilna

– Razvojni načrt mesta Cork 2022–2028

 

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.interregeurope.eu/embracer

 

GRADIVO PROJEKTA:

EMBRACER-zloženka

Ready4Heat

Ready4Heat

Globalno segrevanje prinaša pogostejše in močnejše vročinske valove. V številnih delih Srednje in Jugovzhodne Evrope se je v obdobju 1981-2010 število dni vročinskih valov povečalo za 10-15 dni na desetletje. Ta trend se bo nadaljeval in stopnjeval. Povečale se bodo tudi tropske noči, v katerih temperatura ne pade pod 20 °C.

Več vročih dni ter pogostejši in dolgotrajnejši vročinski valovi povečujejo tveganje za zdravje ljudi. Povečuje se število z vročino povezanih bolezni in smrti. Medtem ko veliko ljudi trpi zaradi vročinskega stresa, so nekatere skupine ljudi še posebej ranljive. Mednje spadajo starejši, ljudje, ki potrebujejo oskrbo, in tisti, ki živijo v izolaciji, nosečnice, dojenčki in majhni otroci, brezdomci, ljudje, ki živijo v skupnih bivališčih, ter ljudje, ki delajo na prostem. Zaradi ekonomske in socialne diskriminacije so lahko ti ljudje bolj izpostavljeni vročinskim valovom. Mesta v Srednji Evropi se morajo prilagoditi, vendar številna nimajo strategij in akcijskih načrtov za zaščito svojih prebivalcev pred vročino. Projekt Ready4Heat podpira mesta pri uvajanju preizkušenih kratko-, srednje- in dolgoročnih ukrepov s poudarkom na problemu: nenadnih vročinskih valov.  Poseben poudarek projekta je na ukrepih, ki lahko v primeru vročine učinkujejo takoj.

Projekt mestom omogoča tudi dostop do preverjenih in preizkušenih ukrepov, kot so sistemi za opozarjanje na vročino in jim pomaga, da jih hitro sprejmejo. V projekt so vključena 4 pilotna mesta, Hajdúböszörmény (Madžarska), Maribor (Slovenija), Weiz (Avstrija) in Worms (Nemčija), ter njihovi strokovni partnerji, usposobljeni za podnebne spremembe in zdravstvena vprašanja.

Konzorcij je sestavljen iz:

Vodilni partner:

 • Razvojna agencija Sinergija (Slovenija)

Partnerji projekta:

 • Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (Slovenija)
 • Mestna občina Maribor (Slovenija)
 • Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder /Alainza del Clima e. V. (Nemčija)
 • Stadtverwaltung Worms- Umweltschutz und Landwirtschaft Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel (Nemčija)
 • Klimabündnis Steiermark (Avstrija)
 • Stadtgemeinde Weiz (Avstrija)
 • Reflex KörnyezetvedoEgyesület (Madžarska)
 • Hajdúböszörmény Varos Önkormanyzata (Madžarska)

Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://www.interreg-central.eu/projects/ready4heat/

 

GRADIVO PROJEKTA:

CE0100067 Ready4Heat D.1.1.1 Strategy and action plan concept

CE0100067 Ready4Heat D.1.2.1 – Analise of the areas

CE0100067 Ready4Heat D.1.2.2 – stakeholder network report

CE0100067 Ready4Heat D.2.1.1 Set the quantitative and qualitative KPIs

Strategija razvoja turizma v občini Puconci

Strategija razvoja turizma v občini Puconci

Kje vidimo potenciale turizma v naši občini? Katere so tiste priložnosti, na katerih lahko sloni turizem v puconski občini?

Na vsa ta in na še več vprašanj bomo odgovarjali skozi pripravo Strategije razvoja turizma v občini Puconci za obdobje 2024 – 2030. Izbrani izdelovalec strategije je Razvojna agencija Sinergij iz Moravskih Toplic, ki bo skozi pripravo strategije opravila intervjuje s ključnimi deležniki, pripravljena bo anketa za splošno javnost, izvedene javne razprave/posveti po vaseh, fokusne skupine z društvi, osnovno šolo, opravljena bo analiza stanja ipd. Med vsemi sodelujočimi občani, ki bodo sodelovali pri anketi za splošno javnost, bodo izžrebane 3 bogate nagrade.

V vse te faze, postopke priprave, boste vi občani vključeni, ter tako prispevali k pripravi strateško pomembnega dokumenta, ki ob tem ne bo odkril samo turističnih potencialov občine ampak tudi potencialov ostalih področij.

Postopek priprave se je začel v mesecu februarju 2023 in se bo zaključil septembra 2023. O vseh naslednjih korakih izvedbe vas bomo obveščali preko občinske spletne strani in preko občinskih tiskanih glasil.

Če želite izdelovalcu strategije predstaviti vse naše priložnosti, za katere menite, da jih je potrebno izpostaviti, ste vabljeni, da z njimi stopite v kontakt po telefonu na 02 538 13 56 ali preko elektronske pošte na tadeja@ra-sinergija.si, odgovorna oseba s strani izdelovalca strategije je Tadeja Horvat.

Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane

Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane

Partnerji operacije:

Vodilni partner:

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

 

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

 • ZAVOD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ LOKALNIH SKUPNOSTI, RENKOVCI, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • Razvojna agencija Sinergija d.o.o. , PE Renkovci, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče;
 • Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

 

Projektni partnerji 1:

LAS PRLEKIJA, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Prlekija:

 • JEDRO, zavod za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p., Ptujska cesta 14, 9240 Ljutomer;
 • Ekološka kmetija Kovačič, Stara cesta 57, 9240 Ljutomer.

 

Projektni partnerji 2:

LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci.

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Goričko 2020:

 • VIDOV BREJG, Tatjana Buzeti- NDDK, Fokovci 77, 9208 Fokovci;
 • Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
 • Štefan Gjergjek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kovačevci 28, 9264. Grad

 

Projektni Partner 3:

IMRO-DDKK, Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság, Petőfi Sándor 17 – 19, 8800 Nagykanizsa.

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja:

 

 • Ustvarjanje delovnih mest;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.

 

Specifični cilji operacije:

 

 • Povečati število ekoloških proizvajalcev in proizvodov z zaposlovanjem ljudi iz ranljivih ciljnih skupin;
 • Zmanjšati okoljske obremenitve zaradi transportov in embalaže ekoloških izdelkov z digitalno podprtim inovativnim logističnim modelom prodaje ekoloških izdelkov manjših proizvajalcev;
 • Povezati v partnerstvo manjše ekološke proizvajalce s podjetji, ki delujejo po principih socialne ekonomije in zaposlujejo težje zaposljive posameznike iz ranljivih ciljnih skupin za lažje usklajevanje potreb po delovni sili in smiselnim zaposlovanjem teh posameznikov, ki si to želijo;
 • Povečati usposobljenost in število zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin v ekološki pridelavi, predelavi in distribuciji;
 • Povečati prepoznavnost območij partnerskih LAS in ekoloških blagovnih znamk, ki prihajajo iz tega območja;
 • Omogočiti hitrejši razvoj partnerjev projekta z organizacijo dogodkov, namenjenih spoznavanju in prenosu dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

Namen operacije:

Skupni cilj operacije sodelovanja LAS je spodbujanje trajnostne pridelave in predelave ekološke hrane na območju sodelujočih LAS in posredno v SLO in ES. Priprava te hrane za trg in  povečanje njene prodaje, bo okrepilo ekonomski položaj in obenem, preko promocije uživanja bolj zdrave prehrane, izboljšalo tudi kakovost življenja prebivalcev podeželja na območjih sodelujočih LAS. Z vlaganjem v večjo samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov in naložbami v učinkovito rabo energije ter krajšanjem dobavnih poti, bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb, ki nastajajo zaradi pridelave, predelave in distribucije ekoloških izdelkov. Način, s katerim želimo te cilje doseči predvideva vključevanje podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, kar bo imelo tudi ugoden vpliv na zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin območja.

Na območjih partnerskih LAS se še vedno soočamo z depopulacijo, predvsem podeželja, zaradi vedno manj poslovnih priložnosti in priložnosti za zaposlitev aktivnega prebivalstva, še posebej pa so na področju zaposlovanja prizadete določene ranljive ciljne skupine, kot so dolgotrajno brezposelne osebe z invalidnostmi, ki jim dostikrat zaposlitev onemogoča tudi dejstvo, da so obenem nekoliko starejši in/ali ženske. Pa vendar območje sodelujočih LAS Prekmurja in Prlekije ni brez potencialov in osnovnih danosti, predvsem s področij turizma in proizvodnje hrane z višjo dodano vrednostjo ter »premium« živil, ki morajo biti pridelane, predelane in distribuirane na čim bolj trajnosten način ter prodane turistom, lokalnim prebivalcem in na drugih bližnjih regionalnih ter nacionalnih trgih.

Da bi lahko območja LAS v projektu izkoristila ta potencial, se je potrebno lotiti nekaterih izzivov, ki so v tem trenutku morda celo trdovratnejši, kot so bili pred 30 leti. Prvi takšen izziv je prav gotovo pomanjkanje dobre in stroškovno ter kadrovsko obvladljive tržno logistične infrastrukture (otipljive in digitalne) za majhne proizvajalce, ki vsak zase poleg proizvodnje in razvoja prehranskih in drugih ekoloških izdelkov, ne zmorejo opravljati optimalno še vseh prodajnih funkcij, pogosto pa se niti ne zavedajo dejanskih stroškov svojega vloženega časa v prodajo in distribucijo, da o finančnih in drugih tveganjih niti ne govorimo. To preprečuje razvoj in povečanje proizvodnje ekoloških izdelkov ter doseganje optimalnih cen za njih na trgu, kar skupaj pomeni manjšo dodano vrednost pri teh izdelkih. To so izdelki, ki so v veliki večini vrhunske kvalitete in so kot takšni tudi prepoznavni na lokalnem in nacionalnem trgu. Za vzpostavitev trajnostne dobavne verige pa moramo rešiti problem neobstoječe prodajno logistične infrastrukture za male proizvajalce območij sodelujočih LAS, ki mora biti sposobna to hrano najprej zbrati na enem mestu, zapakirati ter dostaviti od proizvajalcev do kupcev hitro, varno, učinkovito (poceni) in na čim bolj trajnostni način. Zato bomo v projektu vzpostavili trajnostno dobavno verigo s prodajno logističnim modelom prevzemanja, pakiranja in  pošiljanja teh izdelkov, ki bodo stroškovno najmanj obremenjevale tako proizvajalce, kot kupce. V modelu se bo tako razvila in nadgradila obstoječa mreža raznovrstnih proizvajalcev visoko kakovostne hrane, imenovana Lokalni guruji iz območja sodelujočih LAS, v okviru katere bodo člani skupaj razvijali in koristili logistični model prevzemanja, pakiranja in distribucije njihovih izdelkov kupcem po celi Sloveniji in v sosednjih evropskih regijah na trajnostni in socialno vključujoči način.

Naslednji izziv na območju sodelujočih LAS je zagotavljanje delovne sile, ki je potrebna za proizvodnjo kvalitetne ekološke hrane, ki je v primerjavi s proizvodnjo hrane na druge načine delovno intenzivnejša. Zadnja leta se na območjih sodelujočih LAS soočamo s pomanjkanjem sezonske delovne sile, pa tudi delovne sile čez celo leto za proizvodnjo ekološke hrane, medtem ko imamo na drugi strani celo “vojsko” dolgotrajno brezposelnih, ki imajo po navadi še kakšno drugo lastnost, ki je ovira pri zaposlitvi (invalidnost, nizka izobrazba, starost, so ženskega spola ali kombinacijo teh lastnosti) in imajo velike težave najti zaposlitev pri »običajnih« delodajalcih (za razliko od delodajalcev, ki delujejo po principih socialne ekonomije). Projekt gradi na rezultatih prejšnjih projektov, predvsem projekta Blaženje podnebnih sprememb s socialnimi inovacijami, v katerem je bila ustanovljena zgoraj omenjena mreža podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialne ekonomije pod blagovno znamko Lokalni guruji in s sloganom »Zmoremo in znamo drugače«. Član in partner v tem projektu, Zavod TRS Renkovci je pred kratkim z izdelkom Omaka s paradižnikom, v sodelovanju z Ano Roš, podjetjem Paradajz d.o.o. (paradižnik Lušt, ki je prav tako v Renkovcih) in trgovsko verigo Tuš, osvojil prestižno nagrado za enega od treh izdelkov, ki so najbolj inovativni na področju trajnosti za leto 2022, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom z zdravje Republike v Slovenije. Pri dobavi najbolj kvalitetnih surovin za nagrajeni izdelek sodelujejo tudi drugi člani mreže Lokalni guruji. Člani te mreže zaposlujejo posameznike iz ranljivih ciljnih skupin, predvsem invalide in dolgotrajno brezposelne ki iščejo smiselno zaposlitev in ozaveščajo o možnostih zaposlovanja v podjetjih, ki takšne posameznike zaposlujejo (po naših izkušnjah jih mnogo niti ne ve, kakšne so možnosti zaposlitve v različnih oblikah institucij, ki zaposlujejo posameznike iz ranljivih ciljnih skupin po posebnih programih). Zato bomo v sodelovanju z rehabilitacijskimi ustanovami in Zavodom RS za zaposlovanje in drugimi regionalnimi deležniki poiskali primerne ljudi za takšno delo v pridelavi, predelavi in distribuciji ekološke hrane, jih primerno usposobili za delo v teh dejavnostih pri partnerjih projekta, ki že imajo vzpostavljeno pridelavo in predelavo ekološke hrane, v projektu pa bomo ta znanja in veščine razširili še na logistiko, promocijo in prodajo ekoloških izdelkov.

Tretji izziv je povezan z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanje nanje z učinkovitejšo rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov za potrebe pridelave, predelave in distribucije visoko kakovostnih prehranskih in drugih ekoloških izdelkov od manjših  proizvajalcev na območjih sodelujočih LAS. Partnerji, ki že sodelujejo v teh procesih, se vedno bolj zavedajo pomembnosti učinkovitega upravljanja z energijo za minimalizacijo obremenitve okolja s toplogrednimi plini, v skladu s filozofijo trajnostne pridelave, pa tudi zaradi obvladovanja vse bolj naraščajočih stroškov energije. Zaradi tega bomo v projektu vzpostavili dve pilotni lokaciji za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov (sončno energijo) z možnostjo shranjevanja presežne energije za poznejšo uporabo v baterijah. S tem želimo minimizirati vpliv naše dejavnosti na podnebne spremembe preko zmanjšane rabe energije in lastne pridelave energije iz obnovljivih virov ter tako tudi zmanjšati stroške logistike in skladiščenja proizvodov namenjenih prodaji v logističnem centru in na zbirnih mestih. Ta mesta so vstopne točke za prehranske in druge ekološke izdelke in potrebujejo vzdrževanje temperaturnih režimov za ohranjanje ustreznosti in kvalitete hrane za nadaljnjo distribucijo in so zato energetsko intenzivna. Zato želimo na teh točkah vzpostaviti proizvodnjo lastne električne energije iz obnovljivih virov – sončne elektrarne.

Skozi projektne aktivnosti želimo motivirati tudi čim več proizvajalcev visoko kakovostne hrane in drugih ekoloških izdelkov iz območij sodelujočih LAS, da se pridružijo obstoječi mreži proizvajalcev, ki delujejo po principih socialne ekonomije Lokalni guruji in pričnejo koristiti nastajajoči prodajno logistični model ter infrastrukturo za večjo in učinkovitejšo promocijo in prodajo svojih izdelkov na širše trge z višjo dodano vrednostjo. Zato bomo v projektu tudi razvili in pripravili za trg najmanj 6 novih, inovativnih ekoloških izdelkov, ki jih bomo projektni partnerji razvili po principih krožnega gospodarstva na način, da bo že pri oblikovanju izdelka upoštevan zaključen snovni krog vseh komponent izdelka, vključno z embalažo in distribucijo, za zmanjšanje odpadkov na minimum. Te izdelke bodo potem v največji možni meri proizvajali in distribuirali zaposleni invalidi iz mreže Lokalni guruji, kar bo odprlo nove zaposlitvene možnosti in prispevalo k večji socialni vključenosti in enakosti teh ranljivih skupin v primerjavi z ostalimi.

 

Kazalniki operacije:

 

 • Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije: 3;
 • Število izvedenih izobraževalnih / ozaveščevalnih aktivnosti: 1;
 • Število novih inovativnih partnerstev: 1;
 • Število novih lokalnih produktov in storitev: 6;
 • Število dogodkov (usposabljanj in aktivnosti za vse tri sektorje) o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije: 3;
 • Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
 • Število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE: 20;
 • Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD: 5.

 

Rezultati operacije:

 • Pridobitev in uporaba znanja (izobraževanje in delavnice) za izbor embalaže po principih krožnega gospodarstva za ekološke izdelke ter spoznavanje inovativnih načinov pakiranja ter distribucije teh izdelkov;
 • Pridobitev znanja na področju razvijanja ekoloških produktov z visoko rehransko vrednostjo (čim manj termične obdelave, čim manj aditivov, …) in ertificiranja ekoloških proizvodov ter delavnica za usposabljanje na temo predstavitve in serviranja ekoloških živil;
 • Prenos in uporaba teh znanj v praksi pri konkretnem razvoju ekoloških izdelkov pri partnerjih projekta;
 • Razvoj novih inovativnih ekoloških produktov za trg po principih krožnega
  gospodarstva (2 izdelka na vsak sodelujoči slovenski LAS). Pridobitev ekološkega certifikata za vseh 6 izdelkov in njihovo testiranje na trgu; Promocija ekološke pridelave in predelave različnim ciljnim skupinam projekta – pridelovalcem in predelovalcem, institucionalnim kupcem (javni zavodi, turistične nastanitve, gostinci) in potrošnikom na splošno z namenom povečanja proizvodnje in potrošnje ekološke hrane pri vseh ciljnih skupinah;
 • Večja ozaveščenost prebivalstva območij partnerskih LAS o pomembnosti okoljske trajnosti v vseh vidikih življenja, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu in učinkoviti rabi energije iz obnovljivih virov. Drugi poudarek bo na ozaveščanju prebivalstva o podnebnih spremembah, kako jih ublažiti in kako se pripraviti ter prilagodit nanje na področju pridelave, predelave in distribucije hrane;
 • Ozaveščeni in usposobljeni posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin o
  možnostih smiselne zaposlitve v okviru socialne ekonomije na področju ekološkega kmetijstva;
 • Koledar potreb po delovni sili, ki bo omogočal vsem deležnikom, da lažje uskladijo potrebe po delovni sili skozi sezono in s tem omogočijo boljšo možnost rednega zaposlovanja sezonske delovne sile;
 • Napredni, digitalno podprti trajnostni modela za logistiko (naročilo, dobava, skladiščenje, pakiranje, odprema), ki bo omogočal večjo prodajo ekoloških proizvodov manjših proizvajalcev iz območja sodelujočih LAS in manjšo obremenitev ljudi in okolja s tremi zbirnimi točkami;
 • Učinkovitejše povezovanje manjših lokalnih dobaviteljev z obstoječimi lokalnimi prodajalci in končnimi kupci preko zbirnih in logističnega centra s ciljem digitalizirati procese od naročila do prevzema v skladišče prodajalca ali dostave na domači naslov kupca;
 • Nadgrajena obstoječa lokalna mreža institucij, ki delujejo po principih socialne ekonomije z novimi ekološkimi proizvajalci;
 • Večja prepoznavnost območja LAS in vseh partnerjev v projektu, diseminacija rezultatov projekta v korist ciljnih skupin projekta in prebivalstva območij partnerskih LAS ter promocija programov za razvoj podeželja CLLD;
 • Izboljšana prepoznavnost območja kot območja, na katerem se proizvaja kvalitetna hrana in večja prepoznavnost posameznih blagovnih znamk z območja partnerskih LAS.

 

Celotna vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR: 117.484,39

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR: 99.861,74

Celotna upravičena vrednost operacije  v EUR: 351.825,46

Celoten znesek sofinanciranja operacije v EUR: 299.051,64

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/

Demo-EC, Trajnostni transport

Demo-EC, Trajnostni transport

DEMO-EC projekt se izvaja v dveh fazah. Prva faza, ki traja od 01.01.2017 do 31.12.2019 in druga faza od 01.01.2020 do 31.12.2021.

Projekt je bil uspešen še na 5. razpisu programa Interreg Europe ter tako izvajal še projektne aktivnosti v obdobju od 1.9.2021 do 7.9.2022.

Projekt DEMO-EC spodbuja politično učenje, prenos dobrih praks in izboljšanje političnih instrumentov v partnerskih regijah o mobilnostnem upravljanju.

Cilj projekta je pospeševanje teritorialnega sodelovanja in regionalnega razvoja skozi izmenjavo izkušenj, skupnega izvajanje nalog kot so: identifikacija dobrih praks, SWOT analiza, internacionalni sestanki ter razvoj akcijskih načrtov. Projektni partnerji si bomo delili metodologije, strokovno znanje in politično orodje za učinkovito vključevanje upravljanja mobilnosti v razvoju mesta.

Namen projekta je vključiti mobilnostno upravljanje v mestni razvoj z načrtovanjem s pomočjo analize, izmenjavo in razširjanje dobrih praks za izboljšanje učinkovitosti politik na področju zmanjšanja ogljičnih emisij v prometu. Predvideni učinek projekta je pozitivni vpliv na politike za nizkoogljične alternative za prometno mobilnost s podporo čistejših načinov prevoza in sistemov ter s spodbujanjem mobilnostnega obnašanja.

Cilji projekta so:
– Izmenjava izkušenj politik za spodbujanje mobilnostnega upravljanja ter povečevanje zmogljivosti;
– Identifikacija prednosti, slabosti in možnosti politik;
– Identificirati in analizirati ter narediti dosegljive prakse mobilnostnega upravljanja, kar je sestavljeno iz različnih tem, ki so relevantne za sodelujoče regije kot so: sprememba      obnašanja, e-mobilnost, zmanjševanje uporabe avtomobilov, hoja, kolesarjenje in javni prevoz.
– Izvajanje akcijskih načrtov po regijah projektnih partnerjev za vplivanje na naslovljene politike.

Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Aufbauwerk Region Leipzig Gmbh (Nemčija)

Projektni partnerji: City of Leizig / Mesto Leipzig (Nemčija), Development agency Sinergija / Razvojna agencija Sinergija (Slovenija), FAMPC Federation of Municipalities, Regions and Provinces of Aragón / FAMPC Zveza občin, regij in pokrajin Aragón (Španija), Municipality of Lublin / Občina Lublin (Poljska), Municipality of Genova / Občina Genova (Italija) in Statutory city of Liberec / Mesto Liberec (Češka).

Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.interregeurope.eu/demo-ec/