Explore Goričko

Explore Goričko

Vodilni partner operacije:

BISTRA HIŠA, ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ MARTJANCI – SMART HOUSE, INSTITUTION FOR RESEARCH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MARTJANCI

 

Partner pri operaciji:

Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja

 

Tematsko področje ukrepanja:

Ustvarjenje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

 

Ukrep po SLR:

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

 

Specifični cilj:

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

 

Namen operacije:

Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog  na območju Goričkega. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojni dejavnik. Za območje je značilna pestra turistična, športna in rekreativna infrastruktura. Na območju so vsako leto organizirane številne kulturne, športne in druge prireditve. Izkoriščenost ugodnega geografskega položaja je slaba.

V polni meri niso izkoriščeni potenciali naravne in kulturne dediščine za turistične namene. Ni razvitih integriranih turističnih produktov. Turistična ponudba je razdrobljena (nepovezanost posameznih obstoječih ponudnikov).

Z operacijo želimo izkoristiti visoko stopnjo ohranjene narave kot potencial za razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma. Lokalno pridelane produkte ter hrano bomo vključili v turistično ponudbo.

Razvili bomo nove turistične produkte kot učinek povezovanja in aktivnega integralnega varstva naravne in kulturne dediščine. Ponudnike na Goričkem bomo povezali v skupne aktivnosti.

Rešitve oblikovane v sklopu operacije bodo trajne, saj bo poskrbljeno za posodabljanje spletnih rešitev, za kar bo poskrbel vodilni partner LAS, trženje novih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij pa bodo prevzeli sodelujoči ponudniki iz območja Goričkega.

Izvedba operacije bo vključevala celotno območje LAS, vse zainteresirane ponudnike in področja pridelave, predelave in turizma. V aktivnosti operacije bomo vključili tudi že obstoječe zgodbe iz območja, jih povezali na enem mestu in poskrbeli tudi za njihovo skupno predstavitev. Izdelali bomo tudi predstavitvene pripomočke ter izvedli digitalno kampanjo in druge povezovalne aktivnosti. Del aktivnosti bo namenjen  izboljšanju poznavanja trajnostnega in zelenega turizma. Na ta način bomo ponudnike območja Goričkega približali Slovenskim in svetovnim trendom v turizmu. Izvedli bomo sklop aktivnosti za dvig usposobljenosti turističnih ponudnikov. Poseben sklop aktivnosti je namenjen ozaveščenosti in usposabljanju mladih.

 

Cilji operacije

Ključni cilji operacije so:

 • Izboljšati, povezati in združiti predstavitev celotnega območja LAS Goričko 2020.
 • Povezati pridelovalce in predelovalce območja Goričkega ter jim odpreti nove tržne poti.
 • Izboljšati poznavanje trajnostnega in zelenega turizma

 

Kazalniki operacije:

 • Število novih lokalnih produktov in storitev (2);
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS (1);
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov (3).
 • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti (1)

 

Rezultati operacije:

 • Z vzpostavitvijo spletne platforme ter izvedbo digitalnih aktivnostih bomo izboljšali, povezali in združili predstavitev celotnega območja LAS Goričko (1 nova skupna spletna platforma);
 • Z oblikovanjem novega produkta »Gorička gajbica« bomo povezali pridelovalce in predelovalce območja Goričkega (2 nova paketa);
 • Z izvedbo ozaveščevalnega dogodka bomo povečali poznavanje trajnostnega in zelenega turizma (1 ozaveščevalni dogodek).

 

Obdobje izvajanja operacije:

 1. 9. 2023—31.12.2024

 

Celotna vrednost operacije v EUR: 131.228,67

 

Znesek sofinanciranja v EUR: 98.312,02

 

Kontakt:

E: info@smarthouse.si

T: 02 538 16 64

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/

Obišči in razišči območje LAS Pri dobrih ljudeh

Obišči in razišči območje LAS Pri dobrih ljudeh

Vodilni partner operacije:

Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh –Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Partner pri operaciji:

Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, poslovna enota Renkovci

Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Tematsko področje ukrepanja:

Ustvarjenje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

 

Ukrep po SLR:

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

 

Specifični cilj:

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

 

Namen operacije:

Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog  na območju LAS—a. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojni dejavnik. Za območje je značilna pestra turistična, športna in rekreativna infrastruktura. Na območju so vsako leto organizirane številne kulturne, športne in druge prireditve. Izkoriščenost ugodnega geografskega položaja je slaba.

V polni meri niso izkoriščeni potenciali naravne in kulturne dediščine za turistične namene. Turistična ponudba je razdrobljena (nepovezanost posameznih obstoječih ponudnikov).

Z operacijo želimo izkoristiti visoko stopnjo ohranjene narave kot potencial za razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma. Lokalno pridelane produkte ter hrano bomo vključili v turistično ponudbo.

Razvili bomo nove turistične produkte kot učinek povezovanja in aktivnega integralnega varstva naravne in kulturne dediščine. Ponudnike na območju LAS Pri dobrih ljudeh bomo povezali v skupne aktivnosti. Rešitve oblikovane v sklopu operacije bodo trajne, saj bo poskrbljeno za posodabljanje spletnih rešitev, za kar bo poskrbel vodilni partner LAS, trženje novih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij pa bodo prevzeli sodelujoči ponudniki iz območja LAS-a.

Izvedba operacije bo vključevala celotno območje LAS, vse zainteresirane ponudnike in področja pridelave, predelave in turizma. V aktivnosti operacije bomo vključili tudi že obstoječe zgodbe iz območja, jih povezali na enem mestu in poskrbeli tudi za njihovo prepoznavnost. Izdelali bomo tudi različne predstavitvene pripomočke ter izvedli digitalno kampanjo in druge prepoznavne aktivnosti. Del aktivnosti bo namenjen  izboljšanju poznavanja trajnostnega in zelenega turizma. Na ta način bomo ponudnike območja LAS—a približali slovenskim in svetovnim trendom v turizmu. Izvedli bomo sklop aktivnosti za dvig usposobljenosti turističnih ponudnikov. Poseben sklop aktivnosti je namenjen ozaveščenosti in usposabljanju mladih in brezposelnih.

 

Cilji operacije

Ključni cilji operacije so:

 • izboljšati, povezati in združiti predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh, predvsem s področja turizma, naravne in kulture dediščine;
 • povezati pridelovalce in predelovalce območja LAS—a ter jim odpreti nove tržne poti;
 • izboljšati poznavanje trajnostnega in zelenega turizma.

 

Kazalniki operacije:

 • Število novih lokalnih produktov in storitev (2);
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS (1);
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov (4).

 

Rezultati operacije:

 • Z vzpostavitvijo spletne platforme ter izvedbo digitalnih aktivnostih bomo izboljšali, povezali in združili predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh (1 nova skupna spletna platforma);
 • Z oblikovanjem novega produkta »Dobra košarica« bomo povezali pridelovalce in predelovalce območja LAS—a (2 nova paketa);
 • Z izvedbo ozaveščevalnega dogodka bomo povečali poznavanje trajnostnega in zelenega turizma (1 dogodek).

 

Obdobje izvajanja operacije:

 1. 7. 2023—31.12.2024

 

Celotna vrednost operacije v EUR: 86.147,00

 

Znesek sofinanciranja v EUR: 70.045,95

 

Kontakt:

E: info@las-pdl.si

T: 040 252 762 ali 02 538 16 63

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/

Krepitev kapacitet razvojnih organizacij

Krepitev kapacitet razvojnih organizacij

Cilj projekta je vzpostavljena močna čezmejna mreža razvojnih organizacij, na čelu z okrepljenimi partnerji projekta, ki se odziva na izzive okolja; glede na potrebe okolja in priložnosti v njem, pripravlja primerne pobude in predloge za regionalni razvoj.

S projektom bo povečana usposobljenost organizacij za strateško programiranje, kot rezultat usposabljanj, srečanj in sestankov bo okrepljena zmogljivost in krepitev institucionalnega sodelovanja vključenih partnerjev in naknadno vključenih organizacij na čezmejnem območju strateškega programiranja.

Projekt bo skozi cikel trajanja postregel s protokolom vzpostavljene mreže razvojnih organizacij in dogovorom o spletni platformi; preko usposabljanj, srečanj in sestankov bo vključenih 64 organizacij (16 iz vsake partnerske regije) iz različnih področij in sektorjev, s podpisanim protokolom in dogovorom bo organizacije povezoval in kar je najpomembnejše, informiral o trenutnem dogajanju, da se bodo lahko ustrezno odzvale in podale primerne inpute. Programsko območje je bogato z različnimi viri, veliki del teh pa s programsko razvojnega vidika ni izkoriščen. Vzdrževanje in uspešni nadaljnji razvoj te čezmejne regije v cilju obdržanja aktivnega lokalnega prebivalstva, z vključitvijo podeželskih območij ter z realizacijo konkretnih akcij ima veliko možnosti za učinkovitejše in uspešnejše razvojno načrtovanje. Glede na to, da se obmejno območje sooča s skupnimi izzivi, je skupni interes oblikovanje trajnostne čezmejne mreže razvojnih organizacij, ki med sabo krepijo institucionalno sodelovanje.

Skupna vrednost projekta znaša 406.955,00 EUR, od tega je sofinanciranje s strani ESRR 354.911,75 EUR.

 

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Energetska učinkovitost v podeželskih regijah

Energetska učinkovitost v podeželskih regijah

Rast svetovnega prebivalstva in povečana poraba energije v državah v razvoju je povzročilo, da se je zelo povečal izpust toplogrednih plinov. Rezultat so podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi, kar predstavlja enega največjih izzivov človeštvu v 21. stoletju.

 

Cilj projekta RURES

 • Izboljšati teritorialno zasnovane nizkoogljične strategije in politike za energetsko načrtovanje, ki podpirajo blažitev podnebnih sprememb.

 

Projekt  RURES zasleduje dva podcilja:

 • Da se izkoristiti potencial obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v podeželskih regijah, ker imajo velik potencial, da postanejo energetsko neodvisne.
 • Nuditi podporo političnih odločevalcev v procesu razvoja in izvajanja energetskih politik.

 

Kaj bomo naredili  v sklopu projekta

Znotraj RURES se bodo vzpostavile Lokalne podporne skupine (LPS), ki bo skupaj tvorile regijsko energetsko mrežo in bodo sestavljene iz pomembnih predstavnikov iz  okolja (občine, regionalne agencije, energetike, gospodarstva…) in bodo skrbeli za implementacijo Načrta energetske učinkovitosti. Med LPS se bo podpisal mednarodni sporazum o sodelovanju. Raziskali se bodo primeri dobrih praks in modeli alternativnega financiranja za ukrepe  obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter na podlagi teh študij se naredijo priporočila za financiranje.

V sklopu projekta se bodo naredili pilotni ukrepi na področju obnovljivih virov energije (prezračevanje z rekuperacijo toplote, pametno merjenje, LED svetila, PV za toplotno in sprotno proizvodnjo, vetrna energija in rastlinska energijska, elektrarna na rastlinska olja, ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke in E-drevo), ki bodo postavljeni na vidnih in gosto pretočnih mestih.

Raziskana bo korist in dodana vrednost, ki nastane z izkoriščanjem OVE, ter spletno orodje za računanje (občinski davki, drugi dohodki… )

Tako se bo zmanjšala vrzel med razvitimi in manj razvitimi regijami, kjer bo prihajalo do izmenjave dobrih praks in izkušenj (finančnih in tehnoloških), kar bo privedlo do novih spoznanj in investicij v ukrepe energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, s čimer se bodo posledično zmanjšale emisije toplogrednih plinov.

 

Projekt je sestavljen iz

3 tematskih delovnih paketov:

 • Priprava izvajanje procesa načrta energetske učinkovitosti,
 • Izvajanje načrta energetske učinkovitosti,
 • Merjenje učinkov ekonomska vrednost obnovljivih virov energije.

5 investicij po partnerskih državah:

 • prezračevanje z rekuperacijo toplote v športnem centru (NEM),
 • ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke (POL),
 • E-drevo (Pomurje),
 • Vzpostavitev energetsko obnovljive okolice (MAD),
 • Vzpostaviti energetsko učinkovitost v upravni stavbi v Čakovcu (HR).

 

Komunikacije o projektu

Cilj je informirati javnost o rezultatih in napredku na spletnih straneh, promocijskem materialu na podlagi vzpostavljene komunikacijske strategiji.

 

Partnerji:

11 partnerjev (med njimi tudi dva partnerja iz Pomurja) in en pridruženi partner, iz 6 držav osrednje Evrope. Držav: Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska.

 

Vrednost projekta:

2.16 milijonov €.

Projekt je sofinanciran s Evropskega sklada za regionalni razvoj ter skozi program Interreg Central Europe 2014-2020 v višini 1.82 milijonov €.

 

GRADIVO:

RURES Sporočilo za javnost

Mreža za trajnostno mobilnost ob Donavi

Mreža za trajnostno mobilnost ob Donavi

V 2,5 letih izvajanja projekta TRANSDANUBE.PEARLS bo vzpostavljena mreža destinacij , ki si prizadevajo za trajnostno mobilnost v turizmu imenovano “Transdanube.Pearls”. Z vključenostjo v mrežo Transdanube.Pearls se bo povečala prepoznavnost sodelujočih destinacij, ki obiskovalcem ponujajo edinstveno možnost potovati po Donavi s trajnostnimi prevoznimi sredstvi.

Po drugi strani pa bo mreža Transdanube.Pearls olajšala sodelovanje zainteresiranih strani iz sektorja mobilnosti in turizma na različnih ravneh. Skupni standardi in ustrezne organizacijske strukture bodo zagotoviti delovanje vzpostavljene mreže tudi izteku trajanja projekta.

Usposabljanja s področja mobilnosti bodo lokalnim in regionalnim deležnikom zagotovila zmogljivosti za nadaljnji razvoj trajnostnih storitev s področja mobilnosti. Znanje, pridobljeno v času treningov bodo obogatile tudi izkušnje, pridobljene med razvojem in predstavitvijo mobilnosti in informacijskih storitev v okviru projekta – storitve mobilnosti, ki bodo prispevale k premagovanju vrzeli in izboljšanju kakovosti predvsem na zadnjem kilometru prihoda na destinacijo ter znotraj  te destinacije. Z boljšim povezovanjem različnih oblik javnega prevoza in kolesarjenja, bo projekt prispeval tudi k izboljšanju intermodalnih potovanja verig, kar bo vplivalo na povečanje  kakovosti celotnega prometnega sistema.

Dodatna prizadevanja se bodo izvajala z namenom da se izboljšanje dostopnost do uporabniku prijaznih informacij o obstoječih mobilnih storitvah. Medtem ko bodo regionalni centri za mobilnost delovali kot točke VEM (Vse na Enem Mestu) za mobilnost v vseh regijah, bodo mednarodni turizem in mobilnostna informacijska platforme turistom omogočali, da se pozanimajo o obstoječih možnostih kako potovati po regije ob Donavi brez uporabe osebnega avtomobila. Posebna ponudba trajnostnega mobilnostnega turizma bo zagotovljena tudi v obliki privlačnih turističnih paketov, namenjenih obiskovalcem raje sledijo vnaprej določenim potem, kot pa raziskujejo po svoje.

 

Glavni cilj projekta: zagotoviti trajnostno, socialno pravično ekonomsko izvedljivo ter okolju in zdravju prijazno spodbujanje mobilnosti.

 

Specifični cilji projekta:

 • vzpostaviti mrežo, ki se bo zavzemala za trajnostno mobilnost za turiste in prebivalce;
 • vzpostaviti mrežo, ki se bo zavzemala za trajnostno mobilnost za turiste in prebivalce;
 • zagotoviti integrirane storitve trajnostne mobilnosti;
 • končnim uporabnikom zagotoviti integrirane, enostavno dostopne informacije o storitvah.

 

Glavni rezultati projekta:

Trandanube.Pearls je projekt, katerega cilj je okrepiti obstoječe sodelovanje med zainteresiranimi stranmi iz prometa in turističnega sektorja na različnih ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni). Glavni rezultati projekta bodo dvignili zavedanje, da bodo o koristih trajnostne mobilnosti na področju turizma in povečali zmogljivosti & sposobnosti lokalnih in regionalnih deležnikov iz sektorja prometa in turizma z namenom razviti storitve ki bodo prinesle koncept koncept trajnostne mobilnosti v turizmu na območje Podonavja.

Projekt bo dvignil zavedanje o koristih trajnostne mobilnosti z izvedbo pilotnih akcij (9) in izvajanjem aktivnosti vzajemnega učenja (2 + 42), ki bodo demonstrirale prenosti trajnostne mobilnosti in informacijskih storitev ter zagotovili formate za izmenjavo idej in možnostih diskutiranja izvedbenih možnosti.

 

Sposobnosti lokalnih in regionalnih deležnikov bodo povečane z izvedbo sledečih aktivnosti:

 1. potekala bodo usposabljanja zainteresiran igh deležnikov, da postanejo certificirani menedžerji trajnostne mobilnosti mobilnosti (100);
 2. pripraljene in implementirane bodo smernice za izvajanje trajnostne mobilnosti in informacijske storitve (6).

 

Na povečanjo zmogljivost lokalnih in regionalnih deležnikov bo vplival:

 • vzpostavitev in razvoj Mreže Transdanube.Pearls, ki bo vzpostavila operativne enote (institucionalne strukture in osebje) na regionalni ravni in nadnacionalne organizacije za upravljanje, ki bodo posamezne »bisere« oziroma perle (pearls) podpirale z izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti, svetpovanjem, zagotavljanjem znanja, itd;
 • z vzpostavitvijo Informacijsko-mobilnostih centrov, ki bodo delovali kot gonilna sila za razvoj, usklajevanje in informiranje o obstoječih trajnostno-mobilnostnih storitvah (10).

 

Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Environment Agency Austria (Austria)

ERDF partnerji v projektu: Danube Office Ulm/Neu-Ulm (Germany), WGD Danube Upper Austria Tourism Ltd. (Austria), Regionalmanagement Burgenland Ltd. (Austria), Bratislava Self-Governing Region (Slovakia), West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Hungary), STRDA South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Ltd. (Hungary), City of Vukovar (Croatia), Development agency Sinergija (Slovenia), Regional Administration of Vidin Region (Bulgaria), Club “Sustainable Development of Civil Society” (Bulgaria), NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN TOURISM (Romania), The South-East Regional Development Agency (Romania).

IPA partnerji v projektu: Danube Competence Center (Serbia), Regional Development Agency Eastern Serbia (Serbia).

Pridruženi partnerji: Austrian Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Austria), Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (Austria), Neusiedler See Tourism  Ltd. (Austria), Regional Government of Burgenland (Austria), Rail Tours Touristik Ltd. (Austria), Destination Marketing Association German Danube (Germany), Supreme Building Authority – Part of the Bavarian State Ministry of the Interior, for Building and Transport (Germany), Panonsko more d.o.o. / Panonian sea Ltd. (Croatia), Győr-Sopron-Ebenfurt Railway Corp. (Hungary), Government of Baranya County (Hungary), Association of Szigetköz Tourism (Hungary), Association of Tourism Development in Moldova (Moldova), National Authority for Tourism (Romania), Administrative Territorial Unit Tulcea County (Romania), Railwaiys of the Slovak republic (Slovakia), Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic (Slovakia), Bratislava City – Capital of Slovak Republic (Slovakia), Pomurje Tourist Association (Slovenia), Ministry of Agriculture and Environmental Protection (Slovenia), Development Agency of Serbia (Serbia), Municipality of Kladovo (Serbia), Ministry of Tourism (Bolgaria), Association of Danube River Municipalities “Danube” (Bulgaria), Municipality of Ruse (Bulgaria).

 

GRADIVO:

Flyer Transdanube.Pearls

Newsletter junij 2019

Newsletter september 2018

Poster Transdanube.Pearls

Sporočilo za javnost maj 2019

Sporočilo za javnost marec 2019

Sporočilo za javnost št. 1

Sporočilo za javnost št. 2

Sporočilo za javnost št. 3

Sporočilo za javnost št. 4