EMBRACER

Začetek projekta: 01.03.2023
Konec projekta: 31.05.2027
Status: V izvedbi
Skupna vrednost projekta:2.134.842,00 EUR (1.661.661,70 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)
Delež RA Sinergija:116.000 EUR (92.800 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)
Kontaktna oseba: Simona Roudi
E-pošta: simona@ra-sinergija.si
Telefon: +386 2 538 13 52
Embracer

EMBRACER je regijsko usmerjen projekt, pri katerem se je sedem evropskih regij zavezalo, da bodo povezale javni prevoz z neformalnimi načini potovanja (kolesarjenje, naročanje prevoza, souporaba avtomobila/kolesa/skiroja, prevoz na zahtevo, avtonomni prevozi) za izboljšanje povezanosti z mestnimi območji in doseganje brezhibne, na podnebne spremembe odporne regionalne in lokalne intermodalne mobilnosti.

Cilji projekta EMBRACER: Evropske regije potrebujejo radikalen prehod na nemoteno intermodalno mobilnost, da bi motivirali ljudi, da izberejo trajnostne oblike potovanja. Poleg tega se kraji na obrobnih in podeželskih območjih soočajo z različnimi izzivi povezanimi z mobilnostjo. Omejitve v digitalni povezljivosti, prometni infrastrukturi in storitvah lahko imajo pomembne družbene in gospodarske posledice za skupnosti, predvsem v smislu zmanjšanja možnosti potovanja ter s tem ovirajo dostop do zaposlitvenih in izobraževalnih priložnosti ter drugih družbenih dejavnostih.

K izmenjavi znanja in izkušenj med regijami, ki bo potekala v okviru projekta EMBRACER, bo pripomogla struktura sodelovanja, ki spodbuja sodelovanje različnih deležniških skupin, ki bodo prispevale k identifikaciji inovativnih multimodalnih mobilnostnih rešitev (povezanih z načrtovanjem, politikami, digitalnimi tehnologijami). Izmenjava znanja bo dodatno obogatena s pomočjo pilotnega testiranja avtonomnega prevoza, ki bo omogočil povezavo z javnim prevozom in izboljšal potovanje na oddaljenih območjih.

Glavni izzivi projekta EMBRACER

Projekt si prizadeva izboljšati politične instrumente ter do leta 2026 izvesti nove projekte, izboljšati upravljanje ali izvesti strukturne spremembe na naslednjih instrumentih:

– Celostna strategija teritorialnega razvoja regije Coimbra 2021–2027

– Strateški teritorialni načrt metropolitanskega mesta Cagliari

– Bukarešta-Ilfov Regionalni operativni program 2021-2027

– Celostna prometna strategija Občine Ljutomer

– Leipzig – mesto za inteligentno mobilnost

– Celostna prometna strategija za mesto Vilna

– Razvojni načrt mesta Cork 2022–2028

 

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.interregeurope.eu/embracer

 

GRADIVO PROJEKTA:

EMBRACER-zloženka

Drugi tematski seminar projekta EMBRACER v Rimu

Drugi tematski seminar projekta EMBRACER v Rimu

Od 6. – 7. decembra 2023 je v Rimu potekal drugi tematski seminar projekta EMBRACER namenjen izmenjavi izkušenj. S partnerji in deležniki s področja trajnostne mobilnosti smo spoznavali že obstoječe prakse in iskali primerne rešitve, kako v lokalnih okoljih pristopiti...