1. E-novice projekta Ready4Heat

R4H_NewsBanner_long

Projekt Ready4Heat financira EU v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE, združuje devet partnerjev, vključno s petimi tehničnimi partnerji, ki se ukvarjajo z okoljskimi, socialnimi, upravljavskimi in zdravstvenimi vprašanji, ter 4 ključnimi demonstracijskimi mesti (piloti). Za 36 mesecev aktivnosti, od marca 2023 do februarja 2026, je projekt Ready4Heat namenjen vzpostavitvi akcijskih načrtov za prilagoditve na vročinske valove in vplive na zdravje (HHAP). Akcijski načrti izvajajo različne pilotne akcije: razvoj zelenih »urbanih otokov« (Hajdúböszörmény), senčenje otroškega igrišča z uporabo zelene pergole (Maribor), okolju prijazno hlajenje prostorov v domu upokojencev (Weiz), in vključevanje deležnikov znotraj mestnega območja za izgradnjo aktivnega omrežja (Worms). Poleg tega so partnerji vzpostavili lokalna omrežja deležnikov, da bi se medsebojno podpirali in reševali problem vročine. Projekt prav tako omogoča mestom dostop do dokazanih in preizkušenih ukrepov, kot so sistemi za opozarjanje na vročino, in jim pomaga, da jih hitro sprejmejo.

Ready4Heat_Logo_Standard_large

R4H_element2            1. OPIS PROJEKTA

Ready4Heat | Zaščita državljanov pred vročino – Razvoj in izvajanje akcijskih načrtov za prilagoditve na vročinske valove in vpliv na zdravje: Globalno segrevanje je povezano s pogostejšimi, daljšimi in vročimi vročinskimi valovi. V mnogih delih srednje in jugovzhodne Evrope se je število dni vročinskih valov med letoma 1981 in 2010 povečalo za 10–15 dni na desetletje. Ta trend se bo nadaljeval in stopnjeval. Povečale se bodo tudi tropske noči, ko temperatura ne pade pod 20°C.
Ti intenzivnejši dogodki vročinskih valov obremenjujejo človeški organizem in povečujejo tveganje za zdravje. Medtem ko veliko ljudi trpi zaradi vročinskega stresa, so nekatere skupine ljudi še posebej ogrožene: to so starejši in tisti z že obstoječimi telesnimi težavami, ljudje, ki potrebujejo nego, in tisti, ki živijo v izolaciji, nosečnice, dojenčki in majhni otroci, brezdomci, ljudje, ki živijo v skupnostnih zavetiščih, in ljudje, ki delajo na prostem. Ekonomsko in socialno prikrajšani ljudje so tudi bolj prizadeti zaradi učinkov vročinskih valov.
Mesta v srednji Evropi se morajo prilagoditi, vendar mnoga nimajo strategij in akcijskih načrtov za zaščito svojih državljanov pred vročino. Projekt Ready4Heat jih podpira pri uvajanju preizkušenih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov s poudarkom na najnujnejšem: nenadnih vročinskih valovih. Poseben poudarek projekta je zato na akutnih ukrepih, ki imajo lahko takojšen učinek v primeru vročinega vala. Projekt prav tako omogoča mestom dostop do dokazanih in preizkušenih ukrepov, kot so sistemi za opozarjanje na vročino, in jim pomaga, da jih hitro sprejmejo.
Projekt Ready4Heat je financiran iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Skupni proračun znaša 2.040.000 €, od tega je 1.632.000 € sredstev ESRR. Obdobje financiranja projekta traja od marca 2023 do februarja 2026.

Želite izvedeti več? Pišite nam na ready4heat@climatealliance.org

 

R4H_element2          2. PARTNERSTVO

Projekt Ready4Heat je združenje devetih partnerjev iz štirih različnih držav, ki skupaj sledijo cilju razvoja odpornosti mest na vročinske valove preko občinskih strategij in akcijskih načrtov. Združenje Ready4Heat združuje devet partnerjev, vključno s petimi tehničnimi partnerji, ki se ukvarjajo z okoljskimi, socialnimi, upravljavskimi in zdravstvenimi vprašanji, ter 4 ključnimi demonstracijskimi mesti (piloti). Skupaj se soočajo z nadnacionalnimi izzivi in pomagajo zmanjševati regionalne razlike ter krepijo kohezijo v svojih mestih. To gradi zmogljivosti, ki vsakemu mestu omogočajo učenje od drugih.

Partnerji projekta so:

Več informacij o projektni skupini najdete na ustreznih povezavah.

kikc-off sestanek

 

R4H_element2          3. PILOTNA MESTA IN NJIHOVE INVESTICIJE

Cilj projekta Ready4Heat je pripraviti akcijske načrte za prilagoditve na vročinske valove in zdravje ter omogočiti mestom dostop do dokazanih in preizkušenih ukrepov, kot so sistemi za opozarjanje na vročino, in jim pomagati, da jih hitro sprejmejo. Poleg tega bodo piloti vzpostavili lokalna omrežja deležnikov, ki se bodo medsebojno podpirali in reševali problem vročine. To so predvsem starejši in zelo stari ljudje, ljudje s kroničnimi boleznimi in okvarami, pa tudi otroci in nosečnice ter delavci na prostem. Akcijski načrti bodo izvajali različne proejktne pilotne aktivnosti, ki bodo med drugim koristile tem ranljivim skupinam:

  • Razvoj zelenih »urbanih otokov« (Hajdúböszörmény),
  • Senčenje in hlajenje otroškega igrišča z uporabo zelene pergole (Maribor),
  • Okolju prijazno hlajenje prostorov v domu upokojencev (Weiz) in
  • Vključevanje deležnikov znotraj urbanega območja za izgradnjo aktivnega omrežja (Worms).

 

Hajdboeszoermnyjcmer1       OBČINA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY        …………………………………..

Hajdúböszörmény se nahaja v veliki madžarski nižini. Je četrto najbolj naseljeno mesto v regiji s 32.000 prebivalci, medtem ko je 4. največje naselje v državi z upravnim območjem skoraj 36.000 hektarjev. Je kmetijsko območje brez gozdov ali večjih vodnih teles. Poletja so zelo vroča in suha, le včasih zelo monsunsko vreme, kot je nevihtno deževje poleti. Občina spremlja stanje okolja v svojem mestu in letno poroča predstavniškemu svetu in javnosti. Na podlagi tega je izdelan akcijski načrt, ki vsebuje številne ukrepe za varstvo okolja, npr. redno organizirane občinske dogodke za ozaveščanje o okoljskih vprašanjih, kot so Dan Zemlje, Akcija zbiranja smeti »TeSzedd«, Evropski teden mobilnosti. V naselju se je pojavila pobuda, povezana z energetsko učinkovitostjo, v zadnjih letih je bila izvedena energetska obnova več objektov. Mesto se osredotoča na povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije, s čimer bi naselje postalo bolj privlačno za prebivalce in turizem.
Pilotni ukrepi občine Hajdúböszörmény so oblikovanje zelenih otokov na javnih površinah mesta. Projekt vsebuje tudi postavitev zelenih otokov ter merjenje vpliva in učinkovitosti teh zelenih otokov. Zato bo najprej razvita lokalna akcijska strategija za zaščito pred vročinskim valom. Poleg tega bo nameščen toplotni alarmni sistem za obveščanje javnosti o prihajajočih vročinskih valovih.

 

Maribor       MESTNA OBČINA MARIBOR     ………………………………..

Mestna občina Maribor se sooča z učinki toplotnih otokov v urbanih območjih, čeprav je 11,4 % območja Maribora v Naturi 2000. Novo sprejete usmeritve Maribora (občinski program varstva okolja do leta 2030 in lokalni energetski podnebni koncept) so bile oblikovane za reševanje teh vprašanj in vlaganje v zelene rešitve. Mestna občina Maribor razvija strategijo, načrtuje in testira omrežje za opozarjanje na toplotni stres/valove in kot pilotno mesto izvaja pilotni ukrep NBS za zmanjšanje toplote, ki ima potencial za povečanje in je v skladu z razvojem akcijskega načrta za toploto. Področje ukrepanja, ki je pomembno za prilagajanje podnebju, so zeleni in odprti prostori, ki obravnavajo kakovost bivanja v vročih obdobjih – senčni elementi (drevesa, biološko raznovrstne pergole itd.) za hladna in senčna območja.
Načrtovana investicija Mestne občine Maribor: NBS – Biodiverzitetno-klimatsko vegetirana pergola/nadstrešek (»vegetirana bivalna pergola«): Biodiverzitetna senčilna pergola je majhna in enostavna konstrukcija z minimalnim številom konstrukcijskih elementov in maksimalnim mikroklimatskim učinkom. Glavni namen je zagotoviti senco nad igralno površino za ranljive skupine, kot so malčki in predšolski otroci, ter jih zaščititi pred vročino (peskovnik ipd.). Izbor rastlin bo potekal glede na varnostne zahteve za otroke, podnebne vplive in biotsko raznovrstnost. Pergola je konstruktivno in oblikovno zasnovana z elementi tradicionalne gradnje – rastlinjaka, tako da lahko vsaj eno stran (horizontalno konstrukcijo – ‘zavetje’) izkoristimo za (v trenutku) enostavno ustvarjanje vertikale oz. viseči vrt, strešni del konstrukcije pa je mogoče preurediti tudi v zeleno streho (‘živa streha’) ali delno pokriti z rastlinami in delno s perforiranimi fotovoltaičnimi paneli, ki tako omogočajo kombinacijo senčenja in proizvodnje električne energije z eno samo instalacijo.

 

Weiz           MESTO WEIZ                                    …………………………….

Weiz že več kot 30 let razvija strategije za obnovljive in učinkovite vire energije ter odporne sisteme varstva okolja. Od leta 1995 obstaja Ecoplan, od leta 2005 Energetski akcijski načrt in od leta 2017 SECAP s privlačnimi in uspešno izvedenimi energetskimi in podnebnimi projekti in ukrepi (npr. 100-odstotna toplotna obnova javnih zgradb, plus in pasivne hiše, daljinsko ogrevanje na biomaso) za 70 % vseh gospodinjstev, program ekofinanciranja, WASTI, 130 koles Weizbikes, mestna železnica Weiz, SUMP) in več kot 100 regionalnih in evropskih projektov EU na teme trajnostne, obnovljive energije, energetske učinkovitosti in okolja. Trenutni visoki izpusti toplogrednih plinov pospešujejo podnebne spremembe z vremenskimi ekstremi, poplavami in dolgimi vročinami tudi v tej regiji (vzhodnoalpsko predgorje). Prvi ukrepi, kot so ozelenitev mest, mobilna drevesa proti mestnim toplotnim otokom, so že bili izvedeni. Nadaljnje inovativne tehnične rešitve s sistemi obnovljive energije so potrebne za trajnostno zaščito okolja in prebivalstva pred posledicami pričakovanih vročinskih valov.
V pilotni akciji bo mesto Weiz poleg ekoloških uporabilo tudi tehnične ukrepe za preprečevanje vročinskih valov, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Na začetku bodo izbrane zgradbe v javnih, poslovnih in zasebnih prostorih kot modeli prikazane, s katerimi tehničnimi in organizacijskimi koncepti se lahko uporabijo hladilni in klimatski sistemi, da se prepreči zdravju škodljivo pregrevanje notranjih prostorov. Te pilotne aplikacije je treba testirati v obstoječih stavbah in novih stavbah ter analizirati njihovo učinkovitost v okviru stalnega spremljanja sistema. V tem kontekstu mesto Weiz prevzame vlogo lokalnega pobudnika toplotnih in zdravstvenih ukrepov, ki temeljijo na trenutnih energetskih in podnebnih strategijah mesta Weiz. Spodbuja praktične pilotne aplikacije v mestnih stavbah (npr. mestna hiša, vrtci, osnovne šole, tehnološki in raziskovalni centri), v socialnih objektih (bolnišnica, domovi za ostarele), v podjetjih (npr. gradbena industrija, predelovalna industrija) in v stanovanjskih stavbah (socialna stanovanja, starejše obstoječe stavbe in novogradnje). Kot javni organ lahko mesto Weiz neposredno vpliva na namestitev tehničnih ukrepov za zaščito pred vročinskimi valovi pri prenovah in novih gradbenih projektih s smernicami za zaščito podnebja nasproti razvijalcem. Mesto Weiz lahko podpre izvedbo s sredstvi iz občinskega programa ekofinanciranja, ki bo spodbujal široko uporabo preizkušenih toplotnih in zdravstvenih ukrepov v mestu.

 

Worms     MESTO WORMS                  ……………………………

Worms je eno prvih mest, ki je podpisalo evropsko pobudo »Mayors Adapt« iz Konvencije županov o prilagajanju podnebnim spremembam (2014). Leta 2010 je mesto s sodelovanjem interdisciplinarne ekipe uprave in zunanjih strokovnjakov pripravilo koncept energije in učinkovitosti, ki je bil leta 2020 ovrednoten in posodobljen. Zaradi velikega vpliva posledic podnebnih sprememb na mesto Worms, je občina v letu 2016 razvila Koncept prilagajanja podnebnim spremembam (KLAK), tudi s sodelovanjem strokovnjakov, občanov in uprave. Koncept prilagajanja, ki se zaporedno izvaja od leta 2017, vključuje številne ukrepe na področju toplote. Že izvedeni projekti prilagajanja podnebnim spremembam, npr. vključuje kampanjo ozaveščanja o odpiranju kamnitih predvrtov, poleti ponuja sprehode skozi mestno jedro, med katerimi so udeleženci seznanjeni s temami urbanega podnebja, vročine in zdravja, podnebnih sprememb in možnosti preprečevanja.
Worms je ena prvih občin v Nemčiji, ki je pripravila tudi akcijski načrt za omilitev vročinskih valov. So vodilni in imajo izhodišče za ta projekt že pripravljeno strategijo in akcijski načrt, tako da so en korak pred vsemi pilotnimi mesti. Tako je poudarek izključno na trajnosti in izvajanju akcijskega načrta. V procesu priprave toplotnega akcijskega načrta se je izkazalo, da uvedba takšnega načrta predstavlja posebne izzive za občine. Za uspešno izvedbo je treba ustvariti nove strukture in vzpostaviti mreže. Ker je le malo mest na nacionalni ravni, ki imajo celovit akcijski načrt za vročinske valove, je malo dobrih primerov, iz katerih se lahko druga mesta učijo. Poseben izziv je prenesti teoretične pristope v prakso, ne da bi se bilo mogoče opreti na znanje drugih mest. Worms je tako pionir na tem področju in je zato zelo zainteresiran za izmenjavo z drugimi mesti, ki bi želela implementirati podobne koncepte. Za nadaljnji razvoj toplotnega akcijskega načrta je sodelovanje z drugimi mesti za Worms tako osrednjega pomena. Transnacionalna izmenjava ponuja Wormsu priložnost, da dobi navdih in dodatno prilagodi načrt, kar lahko samo bogati njihovo delovanje.

 

R4H_element2              4. DELAVNICA ZA UPOSABLJANJE TRENERJEV

Priprava akcijskega načrta za prilagoditev na vročinske valove in vplive na zdravje zahteva različne korake, ki jih mora izvesti občina. Na podlagi izkušenj iz razvoja akcijskega načrta za zdravje in vročinske valove mesta Worms je Climate Alliance ob podpori mesta organiziral devet spletnih delavnic za usposabljanje trenerjev, da bi predstavil možne korake, ki jih je mogoče izvesti pri pripravi akcijskega načrta.
Delavnice so potekale od 8. 5. do 28. 6. 2023 in so trajale od 60 do 90 minut. Vsaka delavnica se je začela s predstavitvijo posamezne teme. Nato je sledil čas za postavljanje vprašanj, pogovor o temi in izmenjavo izkušenj.
Delavnice naj bi gradile skupno znanje med projektnimi partnerji in postavile temelje za razvoj in pripravo akcijskih načrtov v sodelujočih občinah.
Delavnice so se osredotočile na najbolj osrednje točke akcijskih načrtov: analizo toplotnih žarišč, najbolj ranljive skupine, proces deležnikov in glavne elemente akcijskega načrta (opozorilni sistem, koordinacija, katalog ukrepov).

 

R4H_element2               5. ZAČETNO SREČANJE DELEŽNIKOV

Sodelovanje deležnikov v kontekstu vročinskih valov je izjemnega pomena zaradi večplastnih in daljnosežnih posledic ekstremnih vročin na naše družbe, gospodarstva in okolje. Ker temperature naraščajo in ekstremne vročine postajajo vse pogostejše in hujše, postaja potreba po skupnem delovanju in sodelovanju vedno bolj nujna.
Da bi ustvarili osnovo za razvoj akcijskega načrta in izvajanje ukrepov za zaščito pred vročino, so julija 2023 v pilotnih mestih Ready4Heat potekali začetni dogodki deležnikov. Dogodki so združili raznoliko skupino deležnikov iz različnih sektorjev. Glavni cilj teh lokalnih uvodnih dogodkov je bil spodbujanje sodelovanja, izmenjava znanja in razvoj mrež deležnikov za ublažitev vplivov vročinskih valov na skupnosti, infrastrukturo in okolje. V nadaljevanju najdete kratke reportaže z dogodkov v Mariboru, Hajdúböszörmény in Weizu.

Povzetek srečanja iz občine Maribor    …………………………………………………..

13. julija 2023 je v Mariboru v Sloveniji potekal dogodek Ready4Heat Stakeholder Kick-off, na katerem so razpravljali o ukrepih za ublažitev vse pogostejših in močnejših vročinskih valov.
Čeprav so bili številni deležniki že seznanjeni z ukrepi, je bilo na delavnici, ki je sledila, izmenjanih veliko idej in pomislekov. Med predlogi so ustrezne informacije o vročinskih valovih npr. omenjeno je bilo SMS obveščanje, oglasne deske v večstanovanjskih stavbah ali domovih za starejše, urbanistično načrtovanje zelenih (drevesa, zeleni pasovi) in modrih (vodovodi) površin v okviru obvladovanja vročinskih valov. V razpravi sta bili omenjeni tudi spletna stran Skupne službe za varstvo okolja Mestne občine Maribor in vremenska napoved Agencije RS za okolje (ARSO) – nacionalni portal.
Popoldan je potekal še en Ready4Heat Stakeholder Kick-off dogodek za tiste, ki se zjutraj niso mogli pridružiti dogodku v živo. Dogodku so se pridružili predvsem strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in državljani (splošna javnost). Poleg enakih dopoldanskih predstavitev so državni uradniki v nadaljnji razpravi predstavili še nekatere podatke nacionalnih inštitutov.
Kick-off dogodek z deležniki je bil dogodek, kjer so se predstavili cilji projekta Ready4Heat in začrtalo sodelovanje z ranljivimi skupinami na področju priprave ukrepov za blažitev posledic podnebnih sprememb.
Dosegli smo veliko skupino deležnikov, vendar bomo še naprej iskali več organizacij, da bi vključili čim več ranljivih skupin.

Maribor kick-off

Povzetek srečanja iz občine Weiz    …………………………………………………..

12. julija 2023 so se deležniki, strokovnjaki in zainteresirane strani zbrali v Weizu na otvoritvenem dogodku inovativnega projekta Ready4Heat. Skupaj z mestom Weiz in Climate Alliance Štajerska iz Gradca je bil narejen pomemben korak k pripravi na izzive, ki jih prinašajo ekstremne vročine, ob hkratnem ohranjanju kakovosti življenja v naših mestih. Dogodek se je začel s toplo dobrodošlico udeležencem s strani župana Erwina Eggenreicha, mag. MAS in podžupana mag. Oswin Donnerer. Projekt so predstavili deležnikom in poudarili, da Ready4Heat ni le pobuda, temveč celosten pristop k reševanju vse pogostejših vročinskih valov v urbanih območjih. Friedrich Hofer iz Climate Alliance Štajerska je poudaril pomen načrtov za zaščito pred vročino in nujnost boljše priprave mest na prihodnje vročinske valove. Strokovnjak za podnebje in vreme Andreas Gobiet iz GeoSphere Austria je ponazoril povezave med ekstremnimi vremenskimi dogodki in podnebnimi spremembami, ki jih povzroči človek. Okoljevarstvenik Hans-Peter Hutter je zagotovil vpogled v učinke vročinskih valov na zdravje, od poškodb možganov do psihološkega stresa. Strokovnjaki in zainteresirane strani z različnih področij so prispevali svoje strokovno znanje in poglede k razpravi o vprašanjih toplote in zdravja. Te razprave niso bile osredotočene le na izzive, temveč tudi na priložnosti, ki jih prinaša spopadanje s toplotnimi dogodki. Te živahne razprave so prinesle dragocene vpoglede in ideje, ki bodo vključeni v nadaljnji razvoj projekta. Priložnost mreženja je bila zelo izkoriščena, saj je udeležencem omogočila navezovanje stikov, izmenjavo izkušenj in iskanje potencialnih partnerjev za prihodnje sodelovanje. V naslednjih mesecih bodo v sodelovanju z deležniki izvedene prve delavnice v okviru projekta Ready4Heat. Cilj je razviti in izvajati konkretne ukrepe za ublažitev posledic vročinskih valov v mestu Weiz.

Weiz kick-off

Povzetek srečanja iz občine Hajdúböszörmény    …………………………………………………..

Madžarski otvoritveni dogodek projekta je potekal v Hajdúböszörményju 13. julija 2023, na katerem so sodelovali lokalni predstavniki ciljnih skupin. Na dogodku je László Fórizs, podžupan mesta Hajdúböszörmény, pozdravil udeležence, ki so prisluhnili predstavitvam partnerja projekta Reflex Environmental Association in predavanju predsednika Zelenega kroga mesta Hajdúböszörmény.
V predstavitvah so bili predstavljeni glavni cilji projekta, ki vključujejo razvoj občinske strategije in akcijskega načrta s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi ukrepi za omilitev vročinskih valov; olajšati integracijo zbranih rešitev v politiko; ozaveščati; narediti mesta, vključena v projekt, bolj odporna z uvedbo pilotnih ukrepov in razviti sistem za obvladovanje toplotne obremenitve za vročinske valove. Rezultati projekta naj bi služili kot model drugim madžarskim občinam.
V okviru pilotnega ukrepa v Hajdúböszörményju bo občina postavila 47 zelenih otokov, vsak z minimalno površino 4 m2 in pokrit z rastlinami, na 20 lokacijah, kjer se poveča učinek mestnega toplotnega otoka. Cilj pilotne akcije je izboljšati lokalno mikroklimo, zmanjšati učinek toplotnega otoka in zagotoviti ‘hladilne’ točke za prebivalce. Zeleni otoki ne zagotavljajo le senčnih počivališč za mimoidoče, ampak zasajene rastline izboljšujejo toplotno ugodje z izhlapevanjem in senco, kar prispeva k povečanju biotske raznovrstnosti mest in števila zelenih površin.
Več predstavnikov različnih ciljnih skupin se je aktivno udeležilo dogodka in izrazilo interes za nadaljnje aktivnosti. O dogodku je poročala tudi mestna televizija.

Hajdúböszörmény kick-off

 

R4H_element2              6. MEDNARODNI DOGODKI

1. COP28 | Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah 2023 | 30.11. – 12.12.2023 | Združeni arabski emirati  |  Več informacij

2. Konferenca za župane o prenosu zelenega dogovora EU v lokalno akcijo | 15.03.2024 | Bruselj (BE)  |  Več informacij

3. Mednarodna konferenca o trajnostni energiji – ISEC 2024 | 10.04 -11.04-2024 | Gradec (AT)  |  Več informacij

e-novice 1. R4H