Živa dediščina

Začetek projekta: 01.09.2020
Konec projekta: 30.08.2022
Status: Zaključen
Skupna vrednost projekta:
Delež RA Sinergija:
Kontaktna oseba: Stanislav Sraka
E-pošta: stanislav@ra-sinergija.si
Telefon: +386 (0)2 538 13 51
Živa dediščina / Lebendiges Erbe

TEMATSKO PODROČJE

 • Ustvarjanje delovnih mest;
 • Razvoj osnovnih storitev;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.

UKREP PO SLR

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
 • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
 • Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
 • Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

SPECIFIČNI CILJI OPERACIJE

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

OPIS OPERACIJE

S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Z vrednotenjem in predstavitvijo raznolike in bogate kulturne ter etnološke zapuščine želimo ohraniti vrednote, ki oblikujejo podeželje takšno kakršno je, in hkrati vzpodbuditi razvoj podeželskega turizma na inovativen in pristen način.

Skupni izzivi operacije so ohranjanje kulturnih dobrin posameznih območij, zagotavljanje okoljske trajnosti ter omogočanje pristne kulturno-turistične izkušnje prebivalcem območij in obiskovalcem posameznih muzejskih točk, ki jih bomo vzpostavili tekom operacije. Z vzpostavitvijo koncepta Žive dediščine želimo na inovativen način obuditi spomin na preteklost, kar bomo med drugim dosegli z vključevanjem novih okolju prijaznih tehnologij in z oblikovanjem turistične ponudbe temelječe na avtentični izkušnji obiskovalca. Naša prioriteta je skrb za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja podeželskega območja ter sodelovanje, ki temelji na razvoju pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo.

Koncept Žive dediščine med drugim zajema tudi povezovanje lokalnega prebivalstva. Slednje bomo omogočili v okviru delavnic in predavanj, s katerimi bomo poudarili pomen ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine podeželja ter pomembnost predstavitve skupne turistične ponudbe sodelujočih območij. Eden izmed ciljev projekta je tudi povečanje znanja in kakovosti storitev turističnih in kulturnih delavcev, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino na podeželju. Poseben poudarek bomo namenili tudi razvoju inovativnih podjetniških idej, ki bodo ugodno vplivale na trajnostni razvoj vključenih območij in predvsem na zmanjšanje števila brezposelnih.

PARTNERSTVO OPERACIJE

 • LAS Goričko 2020: Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020: Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA; Partner: Razvojna agencija Sinergija, d.o.o.
 • LAS Prlekija: Vodilni partner: Prleška razvojna agencija, Giz
 • LAG Schilcherland: Vodilni partner: Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH

 

Kazalniki operacije:

 • Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS: 1;
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov: 3;
 • Število večnamenskih objektov z novo vsebino in/ ali opremo: 1;
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine: 1.

Rezultati operacije:

 • Izdelana skupna analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Žive dediščine«;
 • Vzpostavljeni muzejski prostori;
 • Izoblikovana aplikacija Raziskovalec »žive« dediščine;
 • Oblikovan sodoben inovativni turistični paket Živa dediščina skozi medsektorsko sodelovanje;
 • Promocija operacije;
 • Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS.

 

Celotna vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR: 137.554,97

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR: 99.725,87

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/