Vključevanje zaposlenih iz javnih organov / uprav

Začetek projekta: 01.06.2016
Konec projekta: 31.05.2019
Status: Zaključen
Skupna vrednost projekta:
Delež RA Sinergija:
Kontaktna oseba: Katja Karba
E-pošta: katja@ra-sinergija.si
Telefon: 02 538 13 56
Interreg Central Europe - Movecit

Projekt MOVECIT, ki nosi daljši naslov Vključevanje zaposlenih iz javnih organov /uprav pri vzpostavljanju trajnostne mobilnosti in mobilnostnega načrtovanja, je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa INTERREG Central Europe. Projekt traja 36 mesecev in se je začel izvajati junija 2016.

Projekt MOVECIT bo prispeval k zagotovitvi bolj trajnostnega prometa v času naraščajoče individualne motorizirane mobilnosti v srednji Evropi. V projektu bodo sodelovali predstavniki mest oziroma občin, strokovnjaki trajnostne mobilnosti, okoljske in regionalne agencije, kot tudi nevladne organizacije.

Mestne / občinske uprave bodo razvijale in sprejemale mobilnostne načrte za njihove institucije, z namenom sprememb potovalnih navad svojih zaposlenih glede prevozov na delo in z dela ter poslovnih potovanj.

Organizirane bodo kampanje za večjo popularizacijo kolesarjenja, hoje / pešačenja in uporabe javnega prevoza. Hkrati bodo v izbranih mestih uvedeni ukrepi kot so souporaba avtomobilov, souporaba koles, e-mobilnosti ter izboljšana souporaba voznega parka mestnih uprav.

Glavni projektni cilj je izboljšanje zmogljivosti in sprememba obnašanja osebja, zaposlenega  na občinah, ko potujejo do delovnih mest. Za ta namen bodo občine (iz 7 srednje evropskih držav) pripravile mobilnostne načrte, s katerimi bodo strateško začrtale in spodbujale potovalne navade in vzorce občinskim uslužbencem.

Specifični cilji projekta:

 • Ozaveščanje zaposlenih na občini, vplivanje na njihovo vedenje in motivirati in doseči spremembe v mobilnostnem obnašanju.
 • Uvedba načrtov za mobilnost kot strateški dokument mesta v dnevnem programu dela in ga sprejeti tudi na občinskem / mestnem svetu za pridobitev širšega konsenza.
 • Zmanjševanje emisij CO2 za do 20% na leto med osebjem občin v zvezi z izvajanjem načrtov za mobilnost in s spremembo načina prevoza na bolj trajnosten način.

Namen projekta je doseči širok obseg sodelujočih v občinah srednjeevropske regije, ustvariti  obsežen učinek na področju dolgoročnega stalnega usposabljanja za razvoj mobilnostnih načrtov. Da bi to dosegli, bodo v okviru projekta MOVECIT pripravljena in izvedena usposabljanja, ki bodo prenesena v nacionalna okolja in dva študijska obiska, kar bo prineslo dolgoročni učinek.

Skozi projekt MOVECIT bodo izbrana mesta pridobila koristi od načrtov mobilnosti, ustvarjenih za mestne uprave. Projektni partnerji, imenovani kot ponudnik znanja in izkušenj, bodo intenzivno sodelovali z občinami, imenovanimi kot prejemniki znanja in izkušenj. V procesu sodelovanja z zainteresiranimi stranmi bo organiziranih več dogodkov, z namenom doseganja čim širšega sprejemanje načrtov. Pilotni ukrepi in pilotne investicije bodo izvedene z namenom preverjanja zavezanosti zaposlenih v občinskih upravah mobilnostnim načrtom. Komunikacijske in promocijske aktivnosti bodo usmerjene bolj ali manj na osebje, ki dela v občinskih upravah. Trendovska kampanja bo čustveno in racionalno vplivala na ciljne skupine.

Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Razvojna agencija Sinergija, Slovenija.

Projektni partnerji:

PP2 Nadace Partnerství, Czech Republic; PP3 – Klimabündnis Österreich, Austria; PP4 – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hungary; PP5 – Nadacia Ekopolis, Slovakia; PP6 – Stadtverwaltung Leipzig, Germany; PP7 – Comune di Modena, Italy; PP8 – Občina Ljutomer, Slovenia; PP9 – Město Litoměřice, Czech republic; PP10 – Mesto Banská Bystrica, Slovakia.

Ključni rezultati projekta so:

 • Razvoj in izvedba mobilnostnih načrtov za institucije – proces
 • Pregled dobrih praks na področju mestnih iniciativ za trajnostne ukrepe na področju mobilnosti – analiza
 • Strategija za srednjo Evropo na področju mobilnostnega načrtovanja – strategija
 • Usposabljanja za zaposlene na občini – proces
 • Usposabljanja za zaposlene na občinah, ki niso direktno vključene v projekt kot del prenosa znanja – proces
 • Koncept za vključevanje deležnikov pri mobilnostnem načrtovanju – proces
 • Izvedbe pilotnih akcij za testiranje mobilnostnega načrta – proces.

Ciljne skupine:

 • Lokalni javni organi: 13
 • Regionalni javni organi: 5
 • Sektorske agencije: 35
 • Infrastruktura in (javni) ponudniki storitev: 7
 • Interesne skupine, vključno z nevladnimi organizacijami: 17
 • Visokošolsko izobraževanje in raziskave: 15

WPM – Upravljanje 

V okviru tega delovnega paketa bomo poskrbeli za vodenje in koordinacijo projekta in vseh drugih delovnih paketov. Zagotovili bomo pravočasno in ustrezno predložitev poročil. Več časa bo namenjen komunikaciji s partnerji in sklepanju sporazumov.

Naloge partnerjev so slediti delovanju, časovnemu načrtu dela in finančnemu načrtu,  ki  nam omogočijo doseganje ciljev projekta. Dobro vodenje projektov je ključnega pomena in odgovoren za to je vodilni partner.

WPT1 – Identifikacija skupnih izzivov v funcionalnem urbanem področju mobilnosti v občinah, ki sodelujejo 

Cilj delovnega sklopa je analizirati različne vidike o trenutnem stanju  načrtovanja mobilnosti v vsaki vpleteni regiji kot tudi trende mobilnostnega načrta v urbanih in zalednih področjih in vključevanje pobude deležnikov. Izvajala se bo analiza in načrtovanje trenutne mobilnosti in prometne politike, sedanje spodbude za mobilnost in inovativne koncepte mobilnosti, trenutnega stanja deležnikov in sodelovanje nevladnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju mobilnosti, kot tudi opredelitev problemov, potreb, vrzeli in možnosti v mobilnostnih načrtih  v CE regijo. Naredili se bodo predlogi za  izboljšanje politik mobilnosti. Končni rezultati zagotavljajo strateško stališče sodelujočih deležnikov in načrtovanje procesov  načrtov mobilnosti, ki spremljajo akcijske načrte. To je strateški dokument, ki temelji na identifikaciji analiz in bo izpostavil učinkovito zaporedje prometnih ukrepov v CE regiji.

WPT2 – Nastavitev prenosljive metologije ter vrednotenje in spremljanje orodja za proces načrta mobilnosti 

Ustvarjen bo načrt, ki bo spremljal in vrednotil s ključnimi kazalniki uspešnosti (KKU-jev), kot tudi ustrezna metodologija in orodje za izvedbo načrta mobilnosti. Skupaj z obstoječimi orodji za pripravo načrta mobilnosti bo posodobljen in se bo nadalje razvijal na delavnici za usposabljanje trenerjev  in bo uporabljen kot smernice za pripravo načrtov. Na podlagi ugotovljenih potreb se bo projekt osredotočil na manjše (15000-50000 prebivalcev) in srednje (150000-500000 prebivalcev) velike občine. Kot končni izdelek bodo nastale  mednarodne in prenosljive smernice/priročnik. Poleg tega se bo za regionalno usposabljanje za ciljne skupine pripravilo učno gradivo v nacionalnih jezikih. Cilji so: izdelati MOVECIT metodologijo in ocenjevanje,  orodje, ki bo spremljalo nenehno izboljševanje načrtov mobilnosti  za manjše in večje občine za izvajanje (testiranje). To bo omogočilo, da bodo vsi PP in ciljne skupine v celoti razumeli orodja MOVECIT, PP pa bodo tudi uspešno izvedli in ocenili MOVECIT orodje v pilotnih mestih. Načrt spremljanja bo opredelil kazalnike in cilje, na podlagi katerih se bo ocenilo ali projekt dosega vse predvidene posebne cilje.

WPT3 – Razvoj načrtov za mobičnost in pilotnih ukrepov sodelujočih v CE regijah 

Ta delovni sklop obsega  razvoj načrta mobilnosti kot strateškega dokumenta mesta (ki ima pragmatičen pristop zaradi koristi v kratkem času), ki bo sprejet s strani mestnega sveta. Izvedla se bo tudi pilotna aktivnost, usposabljanje in študijski obiski PP in pilotnih mest.  Poudarek bo tudi na sodobnem ozaveščanju, da bi spremenili dojemanje in obnašanje v prometnem okolju, poleg tega pa tudi prepričati ciljne skupine. Izvajale se bodo manjše pilotne dejavnosti (za testiranje in prenos pravih ukrepov) in kupila se bo manjša oprema za kolesarje (npr. tematska oprema: parkirna stojala za kolesa, e-kolesa, kolesarnice) ali morda inovativna IT-orodja, aplikacije, avtomatski kolesarski števci ipd. V okviru delovnega sklopa bodo tudi zagotovljeni prilagojeni potovalni načrti kot inovativni pilotni ukrep. Ena pilotna investicija (ustanovitev sistema upravljanja rezervacij in voznega parka – Nemčija) bo namenjen delovni sklop za investicije. Cilji so: ozaveščanje ciljnih skupin o vplivu njihovega vedenja mobilnosti, motivirati in doseči spremembe v vedenju in zmanjšanje emisij CO2 s strani ciljnih skupin v času trajanja projekta na osnovi načrtovanih ukrepov v načrtu mobilnosti.

Ciljne skupine so še vedno samo pilotna mesta z njihovimi zaposlenimi v mestni hiši, mestni upravi, pravnimi zastopniki, ki razmišljajo tudi o poslovnem potovanju (posodobljen vozni park) mestne hiše in drugih javnih ustanov. Ključni del razvoja vsakega načrta mobilnosti je udeležba zaposlenih in posvetovanje z njimi v vseh fazah procesa načrtovanja potovanja je bistvenega pomena. Strategija zagotavljanja, da zaposleni aktivno sodelujejo pri razvoju načrta in imajo občutek lastništva načrta, je bistvenega pomena, če želimo, da je načrt uspešen in dosega cilje.

WPC – Komunikacija

WPC je najbolj pomemben delovni sklop in bo gradil na doseženih rezultatih in dosežkih. Uspeh projekta in njegovega jedra oz.  načrta mobilnosti bo temeljil na obveščanju in vključevanju zaposlenih in organizacij izven partnerstva projekta.

Razširjanje bo imelo strateško funkcijo dokazati dodano vrednost, zagotavljanja trajnosti, kapitalizacije in prispevati h graditvi “CE skupnosti”. Vodja komunikacije bo sodeloval s horizontalo projekta in s CE tematskimi projekti. Komunikacijski načrt bo opredeljen skupaj z vsemi projektnimi partnerji in bo vključeval podrobne dogodke razširjanja na regionalni ravni.

Socialna omrežja bodo igrala pomembno vlogo. Upravljanje z njimi bo ključnega pomena za dnevne aktivnosti in kot dopolnitev bodo odprti projektni profili na Facebooku, LinkedInu ipd. To se bo  uporabljalo kot nizkocenovna interakcijo z javnostjo. Info orodja bodo pripravljena za tisk in širšo javnost z vpadnim projektnim portretom v obliki inovativnih orodij (npr. Infografika). Ciljno usmerjeni dogodki bodo izobraževalne narave za ciljno publiko in za druge deležnike. Projekt bo vložil veliko truda v te dogodke, saj se bodo PP neposredno posvetovali z drugimi mesti za sprejem razvoja načrta mobilnosti in se bodo vključevali in izobraževali tudi sami za razvoj le-tega. Zaposleni morajo vedeti, kaj so dosegli, kar jih bo motiviralo za nadaljevanje. Izobraževalni seminarji bodo organizirani za obveščanje in sodelovanje mest iz zaledja, kot tudi za zagotovitev povezave in sinergije ključnih mest. Marketing kampanje vključujejo: skupni projektni poster, vzorce, mape, zvezke, majice in odsevne trakove. Pilotna mesta bodo delovala kot vodilna in bodo predstavljala najboljše primere za druga mesta; drugi projektni partnerji bodo aktivno razširjali in vključevali druga mesta za povečanje znanja. Javni poziv bo objavljen za vključevanje drugih deležnikov in PP bodo aktivno pomagali pri izvajanju celostnih orodij v drugih mestih.

WPI1 – Izboljšanje okolju prijaznih (kratkih) poslovnih in dnevnih delovnih poti

Predvidena investicija je nakup 4 električnih koles in 1 cargo kolesa za poslovna potovanja v mesto za zaposlene v občini mesta Leipzig. Za boljšo učinkovitost uporabe flote vozil (vključno z e-avtomobili, delitev avtomobila, koles, e-koles in cargo koles) se načrtuje zgraditev upravljanja flote in rezervacijskega sistema za (kratka) poslovna potovanja. To vključuje nakup ali programiranje programske opreme in vzpostavitev (posodabljanje) IT infrastrukture. Da bi spodbudili zaposlene k uporabi koles za svoje dnevne migracije (tudi dražja kolesa, kot so e-kolesa) pa je načrtovana tudi za namestitev 5 škatel za kolesa. S pilotnimi naložbami na regionalni ravni se želi ugotoviti prehodne težave in preveriti prehodna orodja. Naložbe se bodo izvedle na regionalni ravni, vendar bodo primerljive  in razvite na podlagi prehodne skupne strategije in akcijskega načrta. Ti ukrepi so potrebni za izvedbo prehodne analize odskočne deske.

WPI2 – Parkirna postaja z dopolnjujočimi storitvami

Eno dobro tehnično in arhitekturno zasnovano parkirišče bo zgrajeno, po možnosti s streho in ključavnico (zaradi varnosti) na primernem mestu, ki ga uporabljajo tudi vozači. Cilj je vzpostaviti postojanko, ki bo izpolnila funkcijo ene “integrirane točke trajnostne mobilnosti”. Končna tehnična rešitev bo upoštevala priporočila procesa načrtovanja, izkušnje iz projekta kot najboljši primer dobre prakse in finančne možnosti. Idealno bi bilo upoštevati prostor za kolesa s ključavnico in druge dopolnilne storitve za stranke, kot so omarice za shranjevanje prtljage na ključavnico, polnilec za e-kolo, informacije o javnem prevozu, podrobni  zemljevid in podobno. Zasnova in lokacija prostora mora biti rezultat skupnega načrtovanja z zainteresiranimi stranmi.

Naložba je torej rezultat dobro zasnovanega sodobnega parkirnega objekta za kolesa, postavljenega v bližino novo zgrajenega avtobusnega postajališča (v kombinaciji z nakupovalnim središčem) in v bližini katerega je  tudi avtobusna postaja. Lokacija je strateška tudi v smislu povezave z mestnim zaledjem, kajti večina vozačev, ki uporablja javni transport, dnevno prehajajo to točko. Postaja / točka bo zasnovana kot s streho pokrito zavetje z vključno z najmanj 10-imi parkirnimi mesti z zaklepanjem, 10-imi omaricami na ključ za čelado ali manjšo prtljago, 2-ema polnilcema za e-kolesa, 1 podrobnim zemljevidom (pešpoti) in enim stojalom s servisnim orodjem.

Cilj vzpostavitve integrirane točke trajnostne mobilnosti ni zgolj zagotavljanje boljših standardov storitve za kolesarje, ampak tudi povezovanje kolesarjenja z drugimi prevoznimi sredstvi, in sicer javnim prevozom in hojo.