LAS Pri dobrih ljudi izvaja strokovne delavnice o marketingu

LAS Pri dobrih ljudi izvaja strokovne delavnice o marketingu

Razvojna agencija Sinergija vas skupaj z LAS PDL vabi na strokovne delavnice na temo CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing.

 

Izvedeli boste zakaj potrebujete CGP, kakšna je dobra spletna stran, kaj je marketing, kakšen je dober marketing… in številne druge informacije.

 

Ponudniku z največjim potencialom bo omogočena ena storitev brezplačno (celostna grafična podoba (osnovna), izdelana ali nadgrajena osnovna spletna stran, dizajn etiket za en produkt, oblikovanje osnovnega marketinškega materiala, krajši promocijsko-produktni video ali pomoč pri marketingu na kanalih kot je Facebook…).

 

Vas zanima več?

Pokličite na telefonsko številko: 02 538 13 50 ali pišite na elektronski naslov: alja@ra-sinergija.si.

 

Število mest je omejeno.

slike za LAS PDL-2

Delavnice: CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing

Delavnice: CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing

Razvojna agencija Sinergija vas skupaj z LAS Goričko  vabi na strokovne delavnice na temo CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing.

 

Izvedeli boste zakaj potrebujete CGP, kakšna je dobra spletna stran, kaj je marketing, kakšen je dober marketing… in številne druge informacije. 

Ponudniku z največjim potencialom bo omogočena ena storitev brezplačno (celostna grafična podoba (osnovna), izdelana ali nadgrajena osnovna spletna stran, dizajn etiket za en produkt, oblikovanje osnovnega marketinškega materiala, krajši promocijsko-produktni video ali pomoč pri marketingu na kanalih kot je Facebook…).

 

Vas zanima več?

Pokličite na telefonsko številko: 02 538 13 50 ali pišite na elektronski naslov: alja@ra-sinergija.si.

 

Število mest je omejeno.

slike za explore gporičko in LAS PDL-full size

Sponge city princip v Grazu kot ukrep za omilitev vročine v mestu

Sponge city princip v Grazu kot ukrep za omilitev vročine v mestu

Ready4Heat projekt in projektni konzorcij, ki naslavlja izzive vročinskih valov in kako se ranljive ciljne skupine ter mesta prilagajajo na te vedno bolj prisotne težave, je od 5. do 6. marca 2024 obiskal avstrijsko mesto Graz. Mestne ulice in zasaditev dreves, ki omili vročino v samem mestnem jedru, so načrtovane po ‘sponge city principu’, ki so ga prenesli iz švedskega Stockholma. Drevesa lahko v takšnih okoliščinah odlično uspevajo in nudijo senco v vročini.

Vsi ti ukrepi so seveda dolgoročni in jih je potrebno komunicirati z mestnimi urbanimi načrtovalci, arboristi in drugimi mestnimi oddelki. Ne smemo pa pozabiti na hitre ukrepe, ki jih lahko mesta izvedejo v kratkem času, kot je vzpostavitev ‘heat warning’ sistema, to je sistem, ki obvešča ranljive skupine ljudi o prihajajočem vročinskem valu in kako ob tem postopati.

Vsi ti ukrepi bodo tudi del mestnih strategij in akcijskih načrtov za prilagoditev na vročinske valove, ki jih partnerska mesta (avstrijski Weiz, madžarski Hajdúböszörmény ter Maribor iz Slovenije) pripravljajo v tem času.

Več informacij pa dobite na https://www.interreg-central.eu/projects/ready4heat/.

——

The Ready4Heat project and project consortium, which addresses the challenges of heat waves and how vulnerable target groups and cities adapt to these increasingly present problems, visited the Austrian city of Graz. The city streets and the planting of trees, which soften the heat in the city center itself, are planned according to the ‘sponge city principle’, which was transferred from Stockholm, Sweden. Trees can thrive in such circumstances and provide shade in the heat.

All these measures are, of course, long-term and need to be communicated with the city’s urban planners, arborists and other city departments. But we must not forget the quick (short-term) measures that cities can implement in a short time, such as the establishment of a ‘heat warning’ system, that is a system that informs vulnerable groups of people about an upcoming heat wave and what to do about it.

All these measures will also be part of the city’s strategies and action plans for adaptation to heat waves, which the partner cities (Austrian Weiz, Hungarian Hajdúböszörmény and Slovenia’s Maribor) are currently preparing.

You can get more information at https://www.interreg-central.eu/projects/ready4heat/.

Deležniki v Ljutomeru spoznavali prakse povezanosti zaledij z mestnimi središči

Deležniki v Ljutomeru spoznavali prakse povezanosti zaledij z mestnimi središči

Glavna tematika 2. srečanja deležniške skupine projekta EMBRACER (Interreg EUROPE), ki je potekalo 1. februarja 2024 v Ljutomeru, je bilo spoznavanje dobrih praks povezovanja zalednih območij z mestnimi središči. Predstavljene so bile prakse, ki smo jih projektni partnerji in deležniki spoznali na prvih dveh mednarodnih srečanjih namenjeni izmenjavi izkušenj.

Deležnikom iz Pomurja smo pobližje predstavili projekt SIT-FLEXI iz (sub)regije Coimbra in projekt IR e Vir iz subregije Viseo Dão Lafões, oba iz Portugalske. Na Portugalskem so se v iskanju rešitev povezovanja zalednih območij med drugim lotili vpeljave prevoza, ki se odziva na povpraševanje (Demand responsive transport). Rešitve so vzpostavili z vpeljavo taksi prevozov na rednih, a na novo vzpostavljenih trasah, s katerimi so zapolnili vrzeli, kjer še ni bilo možnosti uporabe javnega potniškega prometa. Prevozi so na voljo le v primeru vnaprejšnje rezervacije storitve, cenovno dostopnost tovrstnega prevoza pa rešujejo s pomočjo sofinanciranja stroška prevoza.

Z deležniki smo diskutirali tudi o praksi iz Francije, kjer problem »prostih sedežev« in prometnih konic rešujejo tudi z uporabo osebnega avtomobila za namene javnega prevoza, kjer se prav tako poslužujejo vnaprej določenih tras in postajališč. Diskutirali smo tudi o reševanju povezljivosti na območju občine Ljutomer, govorili o možnostih širitve mreže Prleški bicikl, izpostavljena pa je bila tudi parkirna politika v mestu Ljutomer.

Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov

Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov

Približuje se rok za oddajo vlog – JR DIPLOMANTI – OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

 

Vse zainteresirane obveščamo, da 15.2.2024 poteče 2. rok za prijavo vlog na JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA VKLJUČEVANJE DIPLOMANTOV V DELO NA RAZVOJNIH PROJEKTIH PODJETIJ NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 15. 2. 2024  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 15. 2. 2024. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5,  1000 Ljubljana do 15. 2. 2024  do 12.00 ure.

Izhodišče:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v mesecu juniju lanskega leta objavilo predmetni javni razpis.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju OPO) pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.

Cilj javnega razpisa je povečanje deleža zaposlovanja diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija v podjetjih na OPO in ustvarjanje razmer za trajno vključevanje izobraženih prebivalcev živečih v OPO v domača podjetja.

Upravičenci do sredstev so podjetja na OPO.

Diplomant ima lahko prijavljeno stalno prebivališče tudi izven OPO, vendar mora delo opravljati na lokaciji podjetja v OPO.

Upravičeno območje izvajanja ukrepa zajema občine, ki spadajo pod obmejna problemska območja in so razvrščena v 4 tipe  OPO  izvajanja:

  • V tip 1 OPO izvajanja  so uvrščene sledeče občine: HodošGornji Petrovci, Šalovci, Osilnica, Rogašovci, KuzmaGradCankovaKobilje, Loški Potok in Kostel.
  • V tip 2 OPO izvajanja so uvrščene sledeče občine : Ribnica na Pohorju, ČrenšovciTišina, Cirkulane, Kozje, Lovrenc na Pohorju, Podlehnik, Velika Polana, Bistrica ob Sotli, Makole, Sveti Tomaž, Majšperk, Videm, Zavrč, ApačePuconci, Podvelka, Kungota, Moravske Toplice, Komen, Solčava, Kobarid, Luče, Poljčane, Črnomelj, Gornji Grad, Sveta Ana, Žetale, Gorje, LendavaDobrovnik, Kočevje, Semič, Bohinj.
  • V tip 3 OPO izvajanja so uvrščene sledeče občine: Pesnica, Selnica ob Dravi, Ormož, Dornava, Miren – Kostanjevica, Brežice, Kanal, Središče ob Dravi, Metlika, Jezersko, Pivka, Renče – Vogrsko, Loška dolina, Kostanjevica na Krki, Cerkno, Dolenjske Toplice, Tržič, Ruše, Bovec, Ilirska Bistrica, Kranjska Gora, Sežana,Hrpelje – Kozina, Črna na Koroškem in Tolmin;
  • V tip 4 OPO območje izvajanja so uvrščene sledeče občine: Rogatec, Divača, Šentjernej, Preddvor, Žirovnica, Ajdovščina, Vipava, Brda, Dravograd, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Vuzenica, Rogaška Slatina, Muta, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mežica, Postojna in Slovenj Gradec.

Podrobneje o samem javnem razpisurazpisni dokumentaciji in odgovorih na postavljena vprašanja si oglejte na spletni strani ministrstva. Za povezavo kliknite TUKAJ.

Vabljeni k predložitvi vlog.