Obišči in razišči območje LAS Pri dobrih ljudeh

Začetek projekta: 01.07.2023
Konec projekta: 31.12.2024
Status: V izvedbi
Skupna vrednost projekta:86.147,00
Delež RA Sinergija:33.722,00
Kontaktna oseba: Stanislav Sraka
E-pošta: stanislav@ra-sinergija.si
Telefon: +386 2 538 13 51
obišči in razišči za splet

Vodilni partner operacije:

Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh –Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Partner pri operaciji:

Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, poslovna enota Renkovci

Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Tematsko področje ukrepanja:

Ustvarjenje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

 

Ukrep po SLR:

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

 

Specifični cilj:

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

 

Namen operacije:

Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog  na območju LAS—a. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojni dejavnik. Za območje je značilna pestra turistična, športna in rekreativna infrastruktura. Na območju so vsako leto organizirane številne kulturne, športne in druge prireditve. Izkoriščenost ugodnega geografskega položaja je slaba.

V polni meri niso izkoriščeni potenciali naravne in kulturne dediščine za turistične namene. Turistična ponudba je razdrobljena (nepovezanost posameznih obstoječih ponudnikov).

Z operacijo želimo izkoristiti visoko stopnjo ohranjene narave kot potencial za razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma. Lokalno pridelane produkte ter hrano bomo vključili v turistično ponudbo.

Razvili bomo nove turistične produkte kot učinek povezovanja in aktivnega integralnega varstva naravne in kulturne dediščine. Ponudnike na območju LAS Pri dobrih ljudeh bomo povezali v skupne aktivnosti. Rešitve oblikovane v sklopu operacije bodo trajne, saj bo poskrbljeno za posodabljanje spletnih rešitev, za kar bo poskrbel vodilni partner LAS, trženje novih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij pa bodo prevzeli sodelujoči ponudniki iz območja LAS-a.

Izvedba operacije bo vključevala celotno območje LAS, vse zainteresirane ponudnike in področja pridelave, predelave in turizma. V aktivnosti operacije bomo vključili tudi že obstoječe zgodbe iz območja, jih povezali na enem mestu in poskrbeli tudi za njihovo prepoznavnost. Izdelali bomo tudi različne predstavitvene pripomočke ter izvedli digitalno kampanjo in druge prepoznavne aktivnosti. Del aktivnosti bo namenjen  izboljšanju poznavanja trajnostnega in zelenega turizma. Na ta način bomo ponudnike območja LAS—a približali slovenskim in svetovnim trendom v turizmu. Izvedli bomo sklop aktivnosti za dvig usposobljenosti turističnih ponudnikov. Poseben sklop aktivnosti je namenjen ozaveščenosti in usposabljanju mladih in brezposelnih.

 

Cilji operacije

Ključni cilji operacije so:

 • izboljšati, povezati in združiti predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh, predvsem s področja turizma, naravne in kulture dediščine;
 • povezati pridelovalce in predelovalce območja LAS—a ter jim odpreti nove tržne poti;
 • izboljšati poznavanje trajnostnega in zelenega turizma.

 

Kazalniki operacije:

 • Število novih lokalnih produktov in storitev (2);
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS (1);
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov (4).

 

Rezultati operacije:

 • Z vzpostavitvijo spletne platforme ter izvedbo digitalnih aktivnostih bomo izboljšali, povezali in združili predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh (1 nova skupna spletna platforma);
 • Z oblikovanjem novega produkta »Dobra košarica« bomo povezali pridelovalce in predelovalce območja LAS—a (2 nova paketa);
 • Z izvedbo ozaveščevalnega dogodka bomo povečali poznavanje trajnostnega in zelenega turizma (1 dogodek).

 

Obdobje izvajanja operacije:

 1. 7. 2023—31.12.2024

 

Celotna vrednost operacije v EUR: 86.147,00

 

Znesek sofinanciranja v EUR: 70.045,95

 

Kontakt:

E: info@las-pdl.si

T: 040 252 762 ali 02 538 16 63

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/