CIVITEC

CIVITEC

Uporaba »Civic tehnologij« (Civic Tech) izboljšuje državljansko angažiranost in udeležbo javnosti v procesih odločanja, od lokalne do nacionalne ravni, ter razvoj in izvajanje novih soustvarjanih strategij in politik. To pomeni številne spremembe v odnosih med državljani in javnimi institucijami, s poživitvijo demokratičnih procesov in spodbujanjem državljanov k aktivnemu sodelovanju v različnih oblikah demokratičnega udejstvovanja. Civic Tech zajema nove in nastajajoče IKT, orodja in procese, ki omogočajo večjo udeležbo državljanov in/ali skupnosti v svobodni in demokratični družbi.

Cilj projekta CIVITEC je izboljšati politične inštrumente oz. politike za bolj participativno, vključujočo in odzivno demokracijo z uporabo novih in nastajajočih IKT, orodij in procesov (Civic Tech), povezanih z odprtimi in vključujočimi participativnimi procesi. Primeri takšnih orodij vključujejo spletne peticije, portale odprtih podatkov, platforme za vrednotenje in spremljanje državljanov ter sisteme participativnega oblikovanja proračuna, kjer državljani skupaj razpravljajo o potrebah in prednostnih nalogah skupnosti ter nato ustrezno dodelijo javna sredstva. V ospredju je krepitev udejstvovanja državljanov in vključenost deležnikov v procese odločanja in izvajanja politik ter izboljšave v strategijah in metodologijah procesov.

Za dosego tega cilja bo na regionalni in medregionalni ravni vzpostavljen učni proces v okviru katerega so predvidena srečanja z deležniki, poleg tega pa bomo v sklopu učnega procesa izboljšali razumevanje oblik in pobud za sodelovanje državljanov in participativne demokracije, z izmenjavo dobrih praks ter analizo rabe in izboljšanja »Civic tehnologij«. Preko niza praktičnih vaj in simulacijskih srečanj bomo skupaj z deležniki in državljani izvajali tudi delavnice, kot del lokalnih procesov, z namenom neposrednega sodelovanja in učenja.

 

Vodilni partner: Nicosia Development Agency (Ciper)

Partnerji projekta:

 • Viimsi Municipality Government (Estonija)
 • Municipality of Preveza (Grčija)
 • Computer Technology Institute and PressDiophantus (Grčija)
 • Jaén County Council (Španija)
 • Razvojna agencija Sinergija (Slovenija)
 • Digital Nièvre Joint Authority (Francija)
 • Nièvre County Council (Francija)
 • European Regions Network for theApplication of Communications Technology – ERNACT (Irska)
 • Donegal County Council (Irska)
 • Business Agency Association (Bolgarija)

 

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.interregeurope.eu/civitec

 

CIVITEC Project Image V1

Explore Goričko

Explore Goričko

Vodilni partner operacije:

BISTRA HIŠA, ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ MARTJANCI – SMART HOUSE, INSTITUTION FOR RESEARCH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MARTJANCI

 

Partner pri operaciji:

Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja

 

Tematsko področje ukrepanja:

Ustvarjenje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

 

Ukrep po SLR:

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

 

Specifični cilj:

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

 

Namen operacije:

Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog  na območju Goričkega. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojni dejavnik. Za območje je značilna pestra turistična, športna in rekreativna infrastruktura. Na območju so vsako leto organizirane številne kulturne, športne in druge prireditve. Izkoriščenost ugodnega geografskega položaja je slaba.

V polni meri niso izkoriščeni potenciali naravne in kulturne dediščine za turistične namene. Ni razvitih integriranih turističnih produktov. Turistična ponudba je razdrobljena (nepovezanost posameznih obstoječih ponudnikov).

Z operacijo želimo izkoristiti visoko stopnjo ohranjene narave kot potencial za razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma. Lokalno pridelane produkte ter hrano bomo vključili v turistično ponudbo.

Razvili bomo nove turistične produkte kot učinek povezovanja in aktivnega integralnega varstva naravne in kulturne dediščine. Ponudnike na Goričkem bomo povezali v skupne aktivnosti.

Rešitve oblikovane v sklopu operacije bodo trajne, saj bo poskrbljeno za posodabljanje spletnih rešitev, za kar bo poskrbel vodilni partner LAS, trženje novih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij pa bodo prevzeli sodelujoči ponudniki iz območja Goričkega.

Izvedba operacije bo vključevala celotno območje LAS, vse zainteresirane ponudnike in področja pridelave, predelave in turizma. V aktivnosti operacije bomo vključili tudi že obstoječe zgodbe iz območja, jih povezali na enem mestu in poskrbeli tudi za njihovo skupno predstavitev. Izdelali bomo tudi predstavitvene pripomočke ter izvedli digitalno kampanjo in druge povezovalne aktivnosti. Del aktivnosti bo namenjen  izboljšanju poznavanja trajnostnega in zelenega turizma. Na ta način bomo ponudnike območja Goričkega približali Slovenskim in svetovnim trendom v turizmu. Izvedli bomo sklop aktivnosti za dvig usposobljenosti turističnih ponudnikov. Poseben sklop aktivnosti je namenjen ozaveščenosti in usposabljanju mladih.

 

Cilji operacije

Ključni cilji operacije so:

 • Izboljšati, povezati in združiti predstavitev celotnega območja LAS Goričko 2020.
 • Povezati pridelovalce in predelovalce območja Goričkega ter jim odpreti nove tržne poti.
 • Izboljšati poznavanje trajnostnega in zelenega turizma

 

Kazalniki operacije:

 • Število novih lokalnih produktov in storitev (2);
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS (1);
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov (3).
 • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti (1)

 

Rezultati operacije:

 • Z vzpostavitvijo spletne platforme ter izvedbo digitalnih aktivnostih bomo izboljšali, povezali in združili predstavitev celotnega območja LAS Goričko (1 nova skupna spletna platforma);
 • Z oblikovanjem novega produkta »Gorička gajbica« bomo povezali pridelovalce in predelovalce območja Goričkega (2 nova paketa);
 • Z izvedbo ozaveščevalnega dogodka bomo povečali poznavanje trajnostnega in zelenega turizma (1 ozaveščevalni dogodek).

 

Obdobje izvajanja operacije:

 1. 9. 2023—31.12.2024

 

Celotna vrednost operacije v EUR: 131.228,67

 

Znesek sofinanciranja v EUR: 98.312,02

 

Kontakt:

E: info@smarthouse.si

T: 02 538 16 64

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/

Obišči in razišči območje LAS Pri dobrih ljudeh

Obišči in razišči območje LAS Pri dobrih ljudeh

Vodilni partner operacije:

Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh –Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Partner pri operaciji:

Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, poslovna enota Renkovci

Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Tematsko področje ukrepanja:

Ustvarjenje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

 

Ukrep po SLR:

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

 

Specifični cilj:

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

 

Namen operacije:

Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog  na območju LAS—a. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojni dejavnik. Za območje je značilna pestra turistična, športna in rekreativna infrastruktura. Na območju so vsako leto organizirane številne kulturne, športne in druge prireditve. Izkoriščenost ugodnega geografskega položaja je slaba.

V polni meri niso izkoriščeni potenciali naravne in kulturne dediščine za turistične namene. Turistična ponudba je razdrobljena (nepovezanost posameznih obstoječih ponudnikov).

Z operacijo želimo izkoristiti visoko stopnjo ohranjene narave kot potencial za razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma. Lokalno pridelane produkte ter hrano bomo vključili v turistično ponudbo.

Razvili bomo nove turistične produkte kot učinek povezovanja in aktivnega integralnega varstva naravne in kulturne dediščine. Ponudnike na območju LAS Pri dobrih ljudeh bomo povezali v skupne aktivnosti. Rešitve oblikovane v sklopu operacije bodo trajne, saj bo poskrbljeno za posodabljanje spletnih rešitev, za kar bo poskrbel vodilni partner LAS, trženje novih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij pa bodo prevzeli sodelujoči ponudniki iz območja LAS-a.

Izvedba operacije bo vključevala celotno območje LAS, vse zainteresirane ponudnike in področja pridelave, predelave in turizma. V aktivnosti operacije bomo vključili tudi že obstoječe zgodbe iz območja, jih povezali na enem mestu in poskrbeli tudi za njihovo prepoznavnost. Izdelali bomo tudi različne predstavitvene pripomočke ter izvedli digitalno kampanjo in druge prepoznavne aktivnosti. Del aktivnosti bo namenjen  izboljšanju poznavanja trajnostnega in zelenega turizma. Na ta način bomo ponudnike območja LAS—a približali slovenskim in svetovnim trendom v turizmu. Izvedli bomo sklop aktivnosti za dvig usposobljenosti turističnih ponudnikov. Poseben sklop aktivnosti je namenjen ozaveščenosti in usposabljanju mladih in brezposelnih.

 

Cilji operacije

Ključni cilji operacije so:

 • izboljšati, povezati in združiti predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh, predvsem s področja turizma, naravne in kulture dediščine;
 • povezati pridelovalce in predelovalce območja LAS—a ter jim odpreti nove tržne poti;
 • izboljšati poznavanje trajnostnega in zelenega turizma.

 

Kazalniki operacije:

 • Število novih lokalnih produktov in storitev (2);
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS (1);
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov (4).

 

Rezultati operacije:

 • Z vzpostavitvijo spletne platforme ter izvedbo digitalnih aktivnostih bomo izboljšali, povezali in združili predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh (1 nova skupna spletna platforma);
 • Z oblikovanjem novega produkta »Dobra košarica« bomo povezali pridelovalce in predelovalce območja LAS—a (2 nova paketa);
 • Z izvedbo ozaveščevalnega dogodka bomo povečali poznavanje trajnostnega in zelenega turizma (1 dogodek).

 

Obdobje izvajanja operacije:

 1. 7. 2023—31.12.2024

 

Celotna vrednost operacije v EUR: 86.147,00

 

Znesek sofinanciranja v EUR: 70.045,95

 

Kontakt:

E: info@las-pdl.si

T: 040 252 762 ali 02 538 16 63

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/

Krepitev kapacitet razvojnih organizacij

Krepitev kapacitet razvojnih organizacij

Cilj projekta je vzpostavljena močna čezmejna mreža razvojnih organizacij, na čelu z okrepljenimi partnerji projekta, ki se odziva na izzive okolja; glede na potrebe okolja in priložnosti v njem, pripravlja primerne pobude in predloge za regionalni razvoj.

S projektom bo povečana usposobljenost organizacij za strateško programiranje, kot rezultat usposabljanj, srečanj in sestankov bo okrepljena zmogljivost in krepitev institucionalnega sodelovanja vključenih partnerjev in naknadno vključenih organizacij na čezmejnem območju strateškega programiranja.

Projekt bo skozi cikel trajanja postregel s protokolom vzpostavljene mreže razvojnih organizacij in dogovorom o spletni platformi; preko usposabljanj, srečanj in sestankov bo vključenih 64 organizacij (16 iz vsake partnerske regije) iz različnih področij in sektorjev, s podpisanim protokolom in dogovorom bo organizacije povezoval in kar je najpomembnejše, informiral o trenutnem dogajanju, da se bodo lahko ustrezno odzvale in podale primerne inpute. Programsko območje je bogato z različnimi viri, veliki del teh pa s programsko razvojnega vidika ni izkoriščen. Vzdrževanje in uspešni nadaljnji razvoj te čezmejne regije v cilju obdržanja aktivnega lokalnega prebivalstva, z vključitvijo podeželskih območij ter z realizacijo konkretnih akcij ima veliko možnosti za učinkovitejše in uspešnejše razvojno načrtovanje. Glede na to, da se obmejno območje sooča s skupnimi izzivi, je skupni interes oblikovanje trajnostne čezmejne mreže razvojnih organizacij, ki med sabo krepijo institucionalno sodelovanje.

Skupna vrednost projekta znaša 406.955,00 EUR, od tega je sofinanciranje s strani ESRR 354.911,75 EUR.

 

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Energetska učinkovitost v podeželskih regijah

Energetska učinkovitost v podeželskih regijah

Rast svetovnega prebivalstva in povečana poraba energije v državah v razvoju je povzročilo, da se je zelo povečal izpust toplogrednih plinov. Rezultat so podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi, kar predstavlja enega največjih izzivov človeštvu v 21. stoletju.

 

Cilj projekta RURES

 • Izboljšati teritorialno zasnovane nizkoogljične strategije in politike za energetsko načrtovanje, ki podpirajo blažitev podnebnih sprememb.

 

Projekt  RURES zasleduje dva podcilja:

 • Da se izkoristiti potencial obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v podeželskih regijah, ker imajo velik potencial, da postanejo energetsko neodvisne.
 • Nuditi podporo političnih odločevalcev v procesu razvoja in izvajanja energetskih politik.

 

Kaj bomo naredili  v sklopu projekta

Znotraj RURES se bodo vzpostavile Lokalne podporne skupine (LPS), ki bo skupaj tvorile regijsko energetsko mrežo in bodo sestavljene iz pomembnih predstavnikov iz  okolja (občine, regionalne agencije, energetike, gospodarstva…) in bodo skrbeli za implementacijo Načrta energetske učinkovitosti. Med LPS se bo podpisal mednarodni sporazum o sodelovanju. Raziskali se bodo primeri dobrih praks in modeli alternativnega financiranja za ukrepe  obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter na podlagi teh študij se naredijo priporočila za financiranje.

V sklopu projekta se bodo naredili pilotni ukrepi na področju obnovljivih virov energije (prezračevanje z rekuperacijo toplote, pametno merjenje, LED svetila, PV za toplotno in sprotno proizvodnjo, vetrna energija in rastlinska energijska, elektrarna na rastlinska olja, ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke in E-drevo), ki bodo postavljeni na vidnih in gosto pretočnih mestih.

Raziskana bo korist in dodana vrednost, ki nastane z izkoriščanjem OVE, ter spletno orodje za računanje (občinski davki, drugi dohodki… )

Tako se bo zmanjšala vrzel med razvitimi in manj razvitimi regijami, kjer bo prihajalo do izmenjave dobrih praks in izkušenj (finančnih in tehnoloških), kar bo privedlo do novih spoznanj in investicij v ukrepe energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, s čimer se bodo posledično zmanjšale emisije toplogrednih plinov.

 

Projekt je sestavljen iz

3 tematskih delovnih paketov:

 • Priprava izvajanje procesa načrta energetske učinkovitosti,
 • Izvajanje načrta energetske učinkovitosti,
 • Merjenje učinkov ekonomska vrednost obnovljivih virov energije.

5 investicij po partnerskih državah:

 • prezračevanje z rekuperacijo toplote v športnem centru (NEM),
 • ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke (POL),
 • E-drevo (Pomurje),
 • Vzpostavitev energetsko obnovljive okolice (MAD),
 • Vzpostaviti energetsko učinkovitost v upravni stavbi v Čakovcu (HR).

 

Komunikacije o projektu

Cilj je informirati javnost o rezultatih in napredku na spletnih straneh, promocijskem materialu na podlagi vzpostavljene komunikacijske strategiji.

 

Partnerji:

11 partnerjev (med njimi tudi dva partnerja iz Pomurja) in en pridruženi partner, iz 6 držav osrednje Evrope. Držav: Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska.

 

Vrednost projekta:

2.16 milijonov €.

Projekt je sofinanciran s Evropskega sklada za regionalni razvoj ter skozi program Interreg Central Europe 2014-2020 v višini 1.82 milijonov €.

 

GRADIVO:

RURES Sporočilo za javnost