Krepitev kapacitet razvojnih organizacij

Krepitev kapacitet razvojnih organizacij

Cilj projekta je vzpostavljena močna čezmejna mreža razvojnih organizacij, na čelu z okrepljenimi partnerji projekta, ki se odziva na izzive okolja; glede na potrebe okolja in priložnosti v njem, pripravlja primerne pobude in predloge za regionalni razvoj.

S projektom bo povečana usposobljenost organizacij za strateško programiranje, kot rezultat usposabljanj, srečanj in sestankov bo okrepljena zmogljivost in krepitev institucionalnega sodelovanja vključenih partnerjev in naknadno vključenih organizacij na čezmejnem območju strateškega programiranja.

Projekt bo skozi cikel trajanja postregel s protokolom vzpostavljene mreže razvojnih organizacij in dogovorom o spletni platformi; preko usposabljanj, srečanj in sestankov bo vključenih 64 organizacij (16 iz vsake partnerske regije) iz različnih področij in sektorjev, s podpisanim protokolom in dogovorom bo organizacije povezoval in kar je najpomembnejše, informiral o trenutnem dogajanju, da se bodo lahko ustrezno odzvale in podale primerne inpute. Programsko območje je bogato z različnimi viri, veliki del teh pa s programsko razvojnega vidika ni izkoriščen. Vzdrževanje in uspešni nadaljnji razvoj te čezmejne regije v cilju obdržanja aktivnega lokalnega prebivalstva, z vključitvijo podeželskih območij ter z realizacijo konkretnih akcij ima veliko možnosti za učinkovitejše in uspešnejše razvojno načrtovanje. Glede na to, da se obmejno območje sooča s skupnimi izzivi, je skupni interes oblikovanje trajnostne čezmejne mreže razvojnih organizacij, ki med sabo krepijo institucionalno sodelovanje.

Skupna vrednost projekta znaša 406.955,00 EUR, od tega je sofinanciranje s strani ESRR 354.911,75 EUR.

 

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Energetska učinkovitost v podeželskih regijah

Energetska učinkovitost v podeželskih regijah

Rast svetovnega prebivalstva in povečana poraba energije v državah v razvoju je povzročilo, da se je zelo povečal izpust toplogrednih plinov. Rezultat so podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi, kar predstavlja enega največjih izzivov človeštvu v 21. stoletju.

 

Cilj projekta RURES

 • Izboljšati teritorialno zasnovane nizkoogljične strategije in politike za energetsko načrtovanje, ki podpirajo blažitev podnebnih sprememb.

 

Projekt  RURES zasleduje dva podcilja:

 • Da se izkoristiti potencial obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v podeželskih regijah, ker imajo velik potencial, da postanejo energetsko neodvisne.
 • Nuditi podporo političnih odločevalcev v procesu razvoja in izvajanja energetskih politik.

 

Kaj bomo naredili  v sklopu projekta

Znotraj RURES se bodo vzpostavile Lokalne podporne skupine (LPS), ki bo skupaj tvorile regijsko energetsko mrežo in bodo sestavljene iz pomembnih predstavnikov iz  okolja (občine, regionalne agencije, energetike, gospodarstva…) in bodo skrbeli za implementacijo Načrta energetske učinkovitosti. Med LPS se bo podpisal mednarodni sporazum o sodelovanju. Raziskali se bodo primeri dobrih praks in modeli alternativnega financiranja za ukrepe  obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter na podlagi teh študij se naredijo priporočila za financiranje.

V sklopu projekta se bodo naredili pilotni ukrepi na področju obnovljivih virov energije (prezračevanje z rekuperacijo toplote, pametno merjenje, LED svetila, PV za toplotno in sprotno proizvodnjo, vetrna energija in rastlinska energijska, elektrarna na rastlinska olja, ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke in E-drevo), ki bodo postavljeni na vidnih in gosto pretočnih mestih.

Raziskana bo korist in dodana vrednost, ki nastane z izkoriščanjem OVE, ter spletno orodje za računanje (občinski davki, drugi dohodki… )

Tako se bo zmanjšala vrzel med razvitimi in manj razvitimi regijami, kjer bo prihajalo do izmenjave dobrih praks in izkušenj (finančnih in tehnoloških), kar bo privedlo do novih spoznanj in investicij v ukrepe energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, s čimer se bodo posledično zmanjšale emisije toplogrednih plinov.

 

Projekt je sestavljen iz

3 tematskih delovnih paketov:

 • Priprava izvajanje procesa načrta energetske učinkovitosti,
 • Izvajanje načrta energetske učinkovitosti,
 • Merjenje učinkov ekonomska vrednost obnovljivih virov energije.

5 investicij po partnerskih državah:

 • prezračevanje z rekuperacijo toplote v športnem centru (NEM),
 • ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke (POL),
 • E-drevo (Pomurje),
 • Vzpostavitev energetsko obnovljive okolice (MAD),
 • Vzpostaviti energetsko učinkovitost v upravni stavbi v Čakovcu (HR).

 

Komunikacije o projektu

Cilj je informirati javnost o rezultatih in napredku na spletnih straneh, promocijskem materialu na podlagi vzpostavljene komunikacijske strategiji.

 

Partnerji:

11 partnerjev (med njimi tudi dva partnerja iz Pomurja) in en pridruženi partner, iz 6 držav osrednje Evrope. Držav: Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska.

 

Vrednost projekta:

2.16 milijonov €.

Projekt je sofinanciran s Evropskega sklada za regionalni razvoj ter skozi program Interreg Central Europe 2014-2020 v višini 1.82 milijonov €.

 

GRADIVO:

RURES Sporočilo za javnost

Mreža za trajnostno mobilnost ob Donavi

Mreža za trajnostno mobilnost ob Donavi

V 2,5 letih izvajanja projekta TRANSDANUBE.PEARLS bo vzpostavljena mreža destinacij , ki si prizadevajo za trajnostno mobilnost v turizmu imenovano “Transdanube.Pearls”. Z vključenostjo v mrežo Transdanube.Pearls se bo povečala prepoznavnost sodelujočih destinacij, ki obiskovalcem ponujajo edinstveno možnost potovati po Donavi s trajnostnimi prevoznimi sredstvi.

Po drugi strani pa bo mreža Transdanube.Pearls olajšala sodelovanje zainteresiranih strani iz sektorja mobilnosti in turizma na različnih ravneh. Skupni standardi in ustrezne organizacijske strukture bodo zagotoviti delovanje vzpostavljene mreže tudi izteku trajanja projekta.

Usposabljanja s področja mobilnosti bodo lokalnim in regionalnim deležnikom zagotovila zmogljivosti za nadaljnji razvoj trajnostnih storitev s področja mobilnosti. Znanje, pridobljeno v času treningov bodo obogatile tudi izkušnje, pridobljene med razvojem in predstavitvijo mobilnosti in informacijskih storitev v okviru projekta – storitve mobilnosti, ki bodo prispevale k premagovanju vrzeli in izboljšanju kakovosti predvsem na zadnjem kilometru prihoda na destinacijo ter znotraj  te destinacije. Z boljšim povezovanjem različnih oblik javnega prevoza in kolesarjenja, bo projekt prispeval tudi k izboljšanju intermodalnih potovanja verig, kar bo vplivalo na povečanje  kakovosti celotnega prometnega sistema.

Dodatna prizadevanja se bodo izvajala z namenom da se izboljšanje dostopnost do uporabniku prijaznih informacij o obstoječih mobilnih storitvah. Medtem ko bodo regionalni centri za mobilnost delovali kot točke VEM (Vse na Enem Mestu) za mobilnost v vseh regijah, bodo mednarodni turizem in mobilnostna informacijska platforme turistom omogočali, da se pozanimajo o obstoječih možnostih kako potovati po regije ob Donavi brez uporabe osebnega avtomobila. Posebna ponudba trajnostnega mobilnostnega turizma bo zagotovljena tudi v obliki privlačnih turističnih paketov, namenjenih obiskovalcem raje sledijo vnaprej določenim potem, kot pa raziskujejo po svoje.

 

Glavni cilj projekta: zagotoviti trajnostno, socialno pravično ekonomsko izvedljivo ter okolju in zdravju prijazno spodbujanje mobilnosti.

 

Specifični cilji projekta:

 • vzpostaviti mrežo, ki se bo zavzemala za trajnostno mobilnost za turiste in prebivalce;
 • vzpostaviti mrežo, ki se bo zavzemala za trajnostno mobilnost za turiste in prebivalce;
 • zagotoviti integrirane storitve trajnostne mobilnosti;
 • končnim uporabnikom zagotoviti integrirane, enostavno dostopne informacije o storitvah.

 

Glavni rezultati projekta:

Trandanube.Pearls je projekt, katerega cilj je okrepiti obstoječe sodelovanje med zainteresiranimi stranmi iz prometa in turističnega sektorja na različnih ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni). Glavni rezultati projekta bodo dvignili zavedanje, da bodo o koristih trajnostne mobilnosti na področju turizma in povečali zmogljivosti & sposobnosti lokalnih in regionalnih deležnikov iz sektorja prometa in turizma z namenom razviti storitve ki bodo prinesle koncept koncept trajnostne mobilnosti v turizmu na območje Podonavja.

Projekt bo dvignil zavedanje o koristih trajnostne mobilnosti z izvedbo pilotnih akcij (9) in izvajanjem aktivnosti vzajemnega učenja (2 + 42), ki bodo demonstrirale prenosti trajnostne mobilnosti in informacijskih storitev ter zagotovili formate za izmenjavo idej in možnostih diskutiranja izvedbenih možnosti.

 

Sposobnosti lokalnih in regionalnih deležnikov bodo povečane z izvedbo sledečih aktivnosti:

 1. potekala bodo usposabljanja zainteresiran igh deležnikov, da postanejo certificirani menedžerji trajnostne mobilnosti mobilnosti (100);
 2. pripraljene in implementirane bodo smernice za izvajanje trajnostne mobilnosti in informacijske storitve (6).

 

Na povečanjo zmogljivost lokalnih in regionalnih deležnikov bo vplival:

 • vzpostavitev in razvoj Mreže Transdanube.Pearls, ki bo vzpostavila operativne enote (institucionalne strukture in osebje) na regionalni ravni in nadnacionalne organizacije za upravljanje, ki bodo posamezne »bisere« oziroma perle (pearls) podpirale z izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti, svetpovanjem, zagotavljanjem znanja, itd;
 • z vzpostavitvijo Informacijsko-mobilnostih centrov, ki bodo delovali kot gonilna sila za razvoj, usklajevanje in informiranje o obstoječih trajnostno-mobilnostnih storitvah (10).

 

Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Environment Agency Austria (Austria)

ERDF partnerji v projektu: Danube Office Ulm/Neu-Ulm (Germany), WGD Danube Upper Austria Tourism Ltd. (Austria), Regionalmanagement Burgenland Ltd. (Austria), Bratislava Self-Governing Region (Slovakia), West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Hungary), STRDA South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Ltd. (Hungary), City of Vukovar (Croatia), Development agency Sinergija (Slovenia), Regional Administration of Vidin Region (Bulgaria), Club “Sustainable Development of Civil Society” (Bulgaria), NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN TOURISM (Romania), The South-East Regional Development Agency (Romania).

IPA partnerji v projektu: Danube Competence Center (Serbia), Regional Development Agency Eastern Serbia (Serbia).

Pridruženi partnerji: Austrian Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Austria), Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (Austria), Neusiedler See Tourism  Ltd. (Austria), Regional Government of Burgenland (Austria), Rail Tours Touristik Ltd. (Austria), Destination Marketing Association German Danube (Germany), Supreme Building Authority – Part of the Bavarian State Ministry of the Interior, for Building and Transport (Germany), Panonsko more d.o.o. / Panonian sea Ltd. (Croatia), Győr-Sopron-Ebenfurt Railway Corp. (Hungary), Government of Baranya County (Hungary), Association of Szigetköz Tourism (Hungary), Association of Tourism Development in Moldova (Moldova), National Authority for Tourism (Romania), Administrative Territorial Unit Tulcea County (Romania), Railwaiys of the Slovak republic (Slovakia), Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic (Slovakia), Bratislava City – Capital of Slovak Republic (Slovakia), Pomurje Tourist Association (Slovenia), Ministry of Agriculture and Environmental Protection (Slovenia), Development Agency of Serbia (Serbia), Municipality of Kladovo (Serbia), Ministry of Tourism (Bolgaria), Association of Danube River Municipalities “Danube” (Bulgaria), Municipality of Ruse (Bulgaria).

 

GRADIVO:

Flyer Transdanube.Pearls

Newsletter junij 2019

Newsletter september 2018

Poster Transdanube.Pearls

Sporočilo za javnost maj 2019

Sporočilo za javnost marec 2019

Sporočilo za javnost št. 1

Sporočilo za javnost št. 2

Sporočilo za javnost št. 3

Sporočilo za javnost št. 4

Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane

Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane

Partnerji operacije:

Vodilni partner:

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

 

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

 • ZAVOD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ LOKALNIH SKUPNOSTI, RENKOVCI, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • Razvojna agencija Sinergija d.o.o. , PE Renkovci, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče;
 • Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

 

Projektni partnerji 1:

LAS PRLEKIJA, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Prlekija:

 • JEDRO, zavod za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p., Ptujska cesta 14, 9240 Ljutomer;
 • Ekološka kmetija Kovačič, Stara cesta 57, 9240 Ljutomer.

 

Projektni partnerji 2:

LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci.

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Goričko 2020:

 • VIDOV BREJG, Tatjana Buzeti- NDDK, Fokovci 77, 9208 Fokovci;
 • Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
 • Štefan Gjergjek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kovačevci 28, 9264. Grad

 

Projektni Partner 3:

IMRO-DDKK, Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság, Petőfi Sándor 17 – 19, 8800 Nagykanizsa.

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja:

 

 • Ustvarjanje delovnih mest;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.

 

Specifični cilji operacije:

 

 • Povečati število ekoloških proizvajalcev in proizvodov z zaposlovanjem ljudi iz ranljivih ciljnih skupin;
 • Zmanjšati okoljske obremenitve zaradi transportov in embalaže ekoloških izdelkov z digitalno podprtim inovativnim logističnim modelom prodaje ekoloških izdelkov manjših proizvajalcev;
 • Povezati v partnerstvo manjše ekološke proizvajalce s podjetji, ki delujejo po principih socialne ekonomije in zaposlujejo težje zaposljive posameznike iz ranljivih ciljnih skupin za lažje usklajevanje potreb po delovni sili in smiselnim zaposlovanjem teh posameznikov, ki si to želijo;
 • Povečati usposobljenost in število zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin v ekološki pridelavi, predelavi in distribuciji;
 • Povečati prepoznavnost območij partnerskih LAS in ekoloških blagovnih znamk, ki prihajajo iz tega območja;
 • Omogočiti hitrejši razvoj partnerjev projekta z organizacijo dogodkov, namenjenih spoznavanju in prenosu dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

Namen operacije:

Skupni cilj operacije sodelovanja LAS je spodbujanje trajnostne pridelave in predelave ekološke hrane na območju sodelujočih LAS in posredno v SLO in ES. Priprava te hrane za trg in  povečanje njene prodaje, bo okrepilo ekonomski položaj in obenem, preko promocije uživanja bolj zdrave prehrane, izboljšalo tudi kakovost življenja prebivalcev podeželja na območjih sodelujočih LAS. Z vlaganjem v večjo samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov in naložbami v učinkovito rabo energije ter krajšanjem dobavnih poti, bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb, ki nastajajo zaradi pridelave, predelave in distribucije ekoloških izdelkov. Način, s katerim želimo te cilje doseči predvideva vključevanje podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, kar bo imelo tudi ugoden vpliv na zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin območja.

Na območjih partnerskih LAS se še vedno soočamo z depopulacijo, predvsem podeželja, zaradi vedno manj poslovnih priložnosti in priložnosti za zaposlitev aktivnega prebivalstva, še posebej pa so na področju zaposlovanja prizadete določene ranljive ciljne skupine, kot so dolgotrajno brezposelne osebe z invalidnostmi, ki jim dostikrat zaposlitev onemogoča tudi dejstvo, da so obenem nekoliko starejši in/ali ženske. Pa vendar območje sodelujočih LAS Prekmurja in Prlekije ni brez potencialov in osnovnih danosti, predvsem s področij turizma in proizvodnje hrane z višjo dodano vrednostjo ter »premium« živil, ki morajo biti pridelane, predelane in distribuirane na čim bolj trajnosten način ter prodane turistom, lokalnim prebivalcem in na drugih bližnjih regionalnih ter nacionalnih trgih.

Da bi lahko območja LAS v projektu izkoristila ta potencial, se je potrebno lotiti nekaterih izzivov, ki so v tem trenutku morda celo trdovratnejši, kot so bili pred 30 leti. Prvi takšen izziv je prav gotovo pomanjkanje dobre in stroškovno ter kadrovsko obvladljive tržno logistične infrastrukture (otipljive in digitalne) za majhne proizvajalce, ki vsak zase poleg proizvodnje in razvoja prehranskih in drugih ekoloških izdelkov, ne zmorejo opravljati optimalno še vseh prodajnih funkcij, pogosto pa se niti ne zavedajo dejanskih stroškov svojega vloženega časa v prodajo in distribucijo, da o finančnih in drugih tveganjih niti ne govorimo. To preprečuje razvoj in povečanje proizvodnje ekoloških izdelkov ter doseganje optimalnih cen za njih na trgu, kar skupaj pomeni manjšo dodano vrednost pri teh izdelkih. To so izdelki, ki so v veliki večini vrhunske kvalitete in so kot takšni tudi prepoznavni na lokalnem in nacionalnem trgu. Za vzpostavitev trajnostne dobavne verige pa moramo rešiti problem neobstoječe prodajno logistične infrastrukture za male proizvajalce območij sodelujočih LAS, ki mora biti sposobna to hrano najprej zbrati na enem mestu, zapakirati ter dostaviti od proizvajalcev do kupcev hitro, varno, učinkovito (poceni) in na čim bolj trajnostni način. Zato bomo v projektu vzpostavili trajnostno dobavno verigo s prodajno logističnim modelom prevzemanja, pakiranja in  pošiljanja teh izdelkov, ki bodo stroškovno najmanj obremenjevale tako proizvajalce, kot kupce. V modelu se bo tako razvila in nadgradila obstoječa mreža raznovrstnih proizvajalcev visoko kakovostne hrane, imenovana Lokalni guruji iz območja sodelujočih LAS, v okviru katere bodo člani skupaj razvijali in koristili logistični model prevzemanja, pakiranja in distribucije njihovih izdelkov kupcem po celi Sloveniji in v sosednjih evropskih regijah na trajnostni in socialno vključujoči način.

Naslednji izziv na območju sodelujočih LAS je zagotavljanje delovne sile, ki je potrebna za proizvodnjo kvalitetne ekološke hrane, ki je v primerjavi s proizvodnjo hrane na druge načine delovno intenzivnejša. Zadnja leta se na območjih sodelujočih LAS soočamo s pomanjkanjem sezonske delovne sile, pa tudi delovne sile čez celo leto za proizvodnjo ekološke hrane, medtem ko imamo na drugi strani celo “vojsko” dolgotrajno brezposelnih, ki imajo po navadi še kakšno drugo lastnost, ki je ovira pri zaposlitvi (invalidnost, nizka izobrazba, starost, so ženskega spola ali kombinacijo teh lastnosti) in imajo velike težave najti zaposlitev pri »običajnih« delodajalcih (za razliko od delodajalcev, ki delujejo po principih socialne ekonomije). Projekt gradi na rezultatih prejšnjih projektov, predvsem projekta Blaženje podnebnih sprememb s socialnimi inovacijami, v katerem je bila ustanovljena zgoraj omenjena mreža podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialne ekonomije pod blagovno znamko Lokalni guruji in s sloganom »Zmoremo in znamo drugače«. Član in partner v tem projektu, Zavod TRS Renkovci je pred kratkim z izdelkom Omaka s paradižnikom, v sodelovanju z Ano Roš, podjetjem Paradajz d.o.o. (paradižnik Lušt, ki je prav tako v Renkovcih) in trgovsko verigo Tuš, osvojil prestižno nagrado za enega od treh izdelkov, ki so najbolj inovativni na področju trajnosti za leto 2022, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom z zdravje Republike v Slovenije. Pri dobavi najbolj kvalitetnih surovin za nagrajeni izdelek sodelujejo tudi drugi člani mreže Lokalni guruji. Člani te mreže zaposlujejo posameznike iz ranljivih ciljnih skupin, predvsem invalide in dolgotrajno brezposelne ki iščejo smiselno zaposlitev in ozaveščajo o možnostih zaposlovanja v podjetjih, ki takšne posameznike zaposlujejo (po naših izkušnjah jih mnogo niti ne ve, kakšne so možnosti zaposlitve v različnih oblikah institucij, ki zaposlujejo posameznike iz ranljivih ciljnih skupin po posebnih programih). Zato bomo v sodelovanju z rehabilitacijskimi ustanovami in Zavodom RS za zaposlovanje in drugimi regionalnimi deležniki poiskali primerne ljudi za takšno delo v pridelavi, predelavi in distribuciji ekološke hrane, jih primerno usposobili za delo v teh dejavnostih pri partnerjih projekta, ki že imajo vzpostavljeno pridelavo in predelavo ekološke hrane, v projektu pa bomo ta znanja in veščine razširili še na logistiko, promocijo in prodajo ekoloških izdelkov.

Tretji izziv je povezan z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanje nanje z učinkovitejšo rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov za potrebe pridelave, predelave in distribucije visoko kakovostnih prehranskih in drugih ekoloških izdelkov od manjših  proizvajalcev na območjih sodelujočih LAS. Partnerji, ki že sodelujejo v teh procesih, se vedno bolj zavedajo pomembnosti učinkovitega upravljanja z energijo za minimalizacijo obremenitve okolja s toplogrednimi plini, v skladu s filozofijo trajnostne pridelave, pa tudi zaradi obvladovanja vse bolj naraščajočih stroškov energije. Zaradi tega bomo v projektu vzpostavili dve pilotni lokaciji za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov (sončno energijo) z možnostjo shranjevanja presežne energije za poznejšo uporabo v baterijah. S tem želimo minimizirati vpliv naše dejavnosti na podnebne spremembe preko zmanjšane rabe energije in lastne pridelave energije iz obnovljivih virov ter tako tudi zmanjšati stroške logistike in skladiščenja proizvodov namenjenih prodaji v logističnem centru in na zbirnih mestih. Ta mesta so vstopne točke za prehranske in druge ekološke izdelke in potrebujejo vzdrževanje temperaturnih režimov za ohranjanje ustreznosti in kvalitete hrane za nadaljnjo distribucijo in so zato energetsko intenzivna. Zato želimo na teh točkah vzpostaviti proizvodnjo lastne električne energije iz obnovljivih virov – sončne elektrarne.

Skozi projektne aktivnosti želimo motivirati tudi čim več proizvajalcev visoko kakovostne hrane in drugih ekoloških izdelkov iz območij sodelujočih LAS, da se pridružijo obstoječi mreži proizvajalcev, ki delujejo po principih socialne ekonomije Lokalni guruji in pričnejo koristiti nastajajoči prodajno logistični model ter infrastrukturo za večjo in učinkovitejšo promocijo in prodajo svojih izdelkov na širše trge z višjo dodano vrednostjo. Zato bomo v projektu tudi razvili in pripravili za trg najmanj 6 novih, inovativnih ekoloških izdelkov, ki jih bomo projektni partnerji razvili po principih krožnega gospodarstva na način, da bo že pri oblikovanju izdelka upoštevan zaključen snovni krog vseh komponent izdelka, vključno z embalažo in distribucijo, za zmanjšanje odpadkov na minimum. Te izdelke bodo potem v največji možni meri proizvajali in distribuirali zaposleni invalidi iz mreže Lokalni guruji, kar bo odprlo nove zaposlitvene možnosti in prispevalo k večji socialni vključenosti in enakosti teh ranljivih skupin v primerjavi z ostalimi.

 

Kazalniki operacije:

 

 • Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije: 3;
 • Število izvedenih izobraževalnih / ozaveščevalnih aktivnosti: 1;
 • Število novih inovativnih partnerstev: 1;
 • Število novih lokalnih produktov in storitev: 6;
 • Število dogodkov (usposabljanj in aktivnosti za vse tri sektorje) o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije: 3;
 • Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
 • Število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE: 20;
 • Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD: 5.

 

Rezultati operacije:

 • Pridobitev in uporaba znanja (izobraževanje in delavnice) za izbor embalaže po principih krožnega gospodarstva za ekološke izdelke ter spoznavanje inovativnih načinov pakiranja ter distribucije teh izdelkov;
 • Pridobitev znanja na področju razvijanja ekoloških produktov z visoko rehransko vrednostjo (čim manj termične obdelave, čim manj aditivov, …) in ertificiranja ekoloških proizvodov ter delavnica za usposabljanje na temo predstavitve in serviranja ekoloških živil;
 • Prenos in uporaba teh znanj v praksi pri konkretnem razvoju ekoloških izdelkov pri partnerjih projekta;
 • Razvoj novih inovativnih ekoloških produktov za trg po principih krožnega
  gospodarstva (2 izdelka na vsak sodelujoči slovenski LAS). Pridobitev ekološkega certifikata za vseh 6 izdelkov in njihovo testiranje na trgu; Promocija ekološke pridelave in predelave različnim ciljnim skupinam projekta – pridelovalcem in predelovalcem, institucionalnim kupcem (javni zavodi, turistične nastanitve, gostinci) in potrošnikom na splošno z namenom povečanja proizvodnje in potrošnje ekološke hrane pri vseh ciljnih skupinah;
 • Večja ozaveščenost prebivalstva območij partnerskih LAS o pomembnosti okoljske trajnosti v vseh vidikih življenja, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu in učinkoviti rabi energije iz obnovljivih virov. Drugi poudarek bo na ozaveščanju prebivalstva o podnebnih spremembah, kako jih ublažiti in kako se pripraviti ter prilagodit nanje na področju pridelave, predelave in distribucije hrane;
 • Ozaveščeni in usposobljeni posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin o
  možnostih smiselne zaposlitve v okviru socialne ekonomije na področju ekološkega kmetijstva;
 • Koledar potreb po delovni sili, ki bo omogočal vsem deležnikom, da lažje uskladijo potrebe po delovni sili skozi sezono in s tem omogočijo boljšo možnost rednega zaposlovanja sezonske delovne sile;
 • Napredni, digitalno podprti trajnostni modela za logistiko (naročilo, dobava, skladiščenje, pakiranje, odprema), ki bo omogočal večjo prodajo ekoloških proizvodov manjših proizvajalcev iz območja sodelujočih LAS in manjšo obremenitev ljudi in okolja s tremi zbirnimi točkami;
 • Učinkovitejše povezovanje manjših lokalnih dobaviteljev z obstoječimi lokalnimi prodajalci in končnimi kupci preko zbirnih in logističnega centra s ciljem digitalizirati procese od naročila do prevzema v skladišče prodajalca ali dostave na domači naslov kupca;
 • Nadgrajena obstoječa lokalna mreža institucij, ki delujejo po principih socialne ekonomije z novimi ekološkimi proizvajalci;
 • Večja prepoznavnost območja LAS in vseh partnerjev v projektu, diseminacija rezultatov projekta v korist ciljnih skupin projekta in prebivalstva območij partnerskih LAS ter promocija programov za razvoj podeželja CLLD;
 • Izboljšana prepoznavnost območja kot območja, na katerem se proizvaja kvalitetna hrana in večja prepoznavnost posameznih blagovnih znamk z območja partnerskih LAS.

 

Celotna vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR: 117.484,39

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR: 99.861,74

Celotna upravičena vrednost operacije  v EUR: 351.825,46

Celoten znesek sofinanciranja operacije v EUR: 299.051,64

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/

EMBRACER

EMBRACER

EMBRACER je regijsko usmerjen projekt, pri katerem se je sedem evropskih regij zavezalo, da bodo povezale javni prevoz z neformalnimi načini potovanja (kolesarjenje, naročanje prevoza, souporaba avtomobila/kolesa/skiroja, prevoz na zahtevo, avtonomni prevozi) za izboljšanje povezanosti z mestnimi območji in doseganje brezhibne, na podnebne spremembe odporne regionalne in lokalne intermodalne mobilnosti.

Cilji projekta EMBRACER: Evropske regije potrebujejo radikalen prehod na nemoteno intermodalno mobilnost, da bi motivirali ljudi, da izberejo trajnostne oblike potovanja. Poleg tega se kraji na obrobnih in podeželskih območjih soočajo z različnimi izzivi povezanimi z mobilnostjo. Omejitve v digitalni povezljivosti, prometni infrastrukturi in storitvah lahko imajo pomembne družbene in gospodarske posledice za skupnosti, predvsem v smislu zmanjšanja možnosti potovanja ter s tem ovirajo dostop do zaposlitvenih in izobraževalnih priložnosti ter drugih družbenih dejavnostih.

K izmenjavi znanja in izkušenj med regijami, ki bo potekala v okviru projekta EMBRACER, bo pripomogla struktura sodelovanja, ki spodbuja sodelovanje različnih deležniških skupin, ki bodo prispevale k identifikaciji inovativnih multimodalnih mobilnostnih rešitev (povezanih z načrtovanjem, politikami, digitalnimi tehnologijami). Izmenjava znanja bo dodatno obogatena s pomočjo pilotnega testiranja avtonomnega prevoza, ki bo omogočil povezavo z javnim prevozom in izboljšal potovanje na oddaljenih območjih.

Glavni izzivi projekta EMBRACER

Projekt si prizadeva izboljšati politične instrumente ter do leta 2026 izvesti nove projekte, izboljšati upravljanje ali izvesti strukturne spremembe na naslednjih instrumentih:

– Celostna strategija teritorialnega razvoja regije Coimbra 2021–2027

– Strateški teritorialni načrt metropolitanskega mesta Cagliari

– Bukarešta-Ilfov Regionalni operativni program 2021-2027

– Celostna prometna strategija Občine Ljutomer

– Leipzig – mesto za inteligentno mobilnost

– Celostna prometna strategija za mesto Vilna

– Razvojni načrt mesta Cork 2022–2028

 

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.interregeurope.eu/embracer

 

GRADIVO PROJEKTA:

EMBRACER-zloženka